ImportDoKPR "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H


Z powodów stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 13 marca 2020 do odwołania BIURO STACJONARNE jest ZAMKNIĘTE.
Kontakt pocztą elektroniczną i telefonicznie.

Pozdrawiam i życzę szczęścia w omijaniu "korony".


Historia zmian : ImportDoKPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020.07.15.127- Import JPK-FA - poprawino zaznaczanie marży (była tylko turystyka)
2020.07.09.126- Naprawiono odczyt zaszyfrowanych danych pracownika dla zestawienia wg KPR
2020.06.15.125- Import z JPK-VAT, zakupy - poprawiono algorytm "kombinacji" rozdzielenia kwot wg stawek vat
2020.06.08.124- j/n- do listy miesięcy dodano informację o ilości dekretów tj. fizyczna ilośc rekordów
2020.03.02.123- j/n- dodano PIT-4R
2020.02.25.122- Zaktualizowano pozycję "Miesięczna informacja - podatki, ZUSy, obroty" wg KPR_2020 PIT-5 i PIT-8AR
2020.01.02.121- Dodano wpis do menu DLL w KPR_2020
2019.11.27.120- Dodano obsługe znacznika MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności) dla importu z TXT; DBF
2019.11.08.119- Dodano obsługę JPK_FA(3)
2019.11.06.118- Poprawka importowania dokumentów do KPR - odliczanie %PD nie ustawiało się dla dokumentów bez VATu
2019.10.14.117- Zapis do kpr dokumentu obustronnego VAT (np. Import usług) nie generował dokumentu VAT jeżeli nie było VATu do rozliczenia.
2019.07.01.116- Fodano obsłufę JPK_FA(2) - łącząc JPK_FA(1) i (2) w tym samym menu.
2019.04.25.115- Zapis do KPR: dokumenty z ograniczeniem VAT błędnie dodawały VAT nieodliczony do pozycji w PKPiR
2019.04.24.114- JPK - dodano bezpiecznik na odczyt niepoprawnego pola liczbowego np.: <Nr>1 </Nr> zamiast <Nr>1</Nr>
2019.04.12.113- TEXT: dodano trzeci separator części ułamkowej do pola liczbowego '?' - jaki wybiera pierwszy z napotkanych: [ . , / ?]
2019.03.14.112- Eksportowany numer dokumentu do KPR niepoprawnie przenosił polskie litery
2019.02.14.111- Eksport do KPR_2019 w wersji rekordów od KP990.02g
2019.02.07.110- 1.Weryfikacja kontrahentów - NIP dla nowych automatów księgowych.
                2.Informacja miesięczna o KPR - wg Nowego DRA
2019.01.31.109- 1.Poprawiono import dokumentów z predefiniowaną wartością dodatkowej (drugiej) kolumny w KPR
2019.01.20.108- 1.Dodano obsługę zapisu dokumentów do wersji KPR_2019 (KP990) (m.i. długie pole numer rachunu, nazwa firmy, adres i opis)
                2.Do konfiguracji dodano znacznik: "[x] Pola tabel połączeń muszą być w tabeli KPR" odznaczenie którego umożliwia działanie
                  importerów nawet w przypadku odwołania do nie istniejącego pola w danych KPR (np. po zmianie wersji rekordu)
                3.Do formatki "Ogniwo" edycji połączeń z baz danych dodano kolumnę "Opis" związaną z nazwą pola z bazy KPR
                4.Formatka "Miesięczna informacja o firmie" - obsługa danych standardu KP880 dla lat <= 2018 i KP990 dla lat >= 2019
                5.Importery - przebudowa stosownie do zmian, usunięto

2018.12.10.107- JPK-FA(1) - dla importowania z marży przy wprowadzonej tylko kwocie "<P_15> Kwota należności ogółem" - tworzony jest dekret do pozycji NiePodlegaVat
              - Zapis do KPR : dodano bezpiecznik na wpisawartości VAT_NiePodlega w nie obsługujących tego pola rejestrach
2018.12.07.106- JPK-FA(1) - dodano znacznik "[x] wylicz vat od netto" dla importowania z plików gdzie vat jest wprowadzony błędnie
2018.12.06.105- Import do KPR:
                - pola z wartością "0.00" zapisywane są jako "twarde zero ***o.oo"
                - dodano bezpiecznik na niewłaściwe wpisywanie kwoty spłaty
2018.11.26.104- Zmiana algorytmu sprawdzenia statusu NIP kontrahenta
2018.11.20.103- JPK-FA(1) - dodano ustawianie atrybutów: Atr:() i GrupyR:() dla KPRa
2018.11.09.102- Dodano miesięczną informację, zestawienie o płatnościach dla firmy, sumie przychodów.
2018.10.18.101- Import JPK-VAT(3)[zakupy]: dodano możliwość określenia wg jakiej stawki vat ujmować te zakupy.
              - SubiektEPP: import zakupów "oo" - dodano możliwość wygenerowania dokumentu "Rozliczenie - płatnikiem nabywa" ustawiając netto i vat 23%
              - Dekretacja z zasobnika: dla dokumentów "obustronnych", dodano bezpiecznik, wyłączający dekretowanie nieobsługiwanej "stawki" NiePodlega.
2018.09.24.100- Impt-CSV: poprawka dla importu plików wieloliniowych z nagłówiem.
2018.08.20.99 - JPK-FA(1) - do dano znacznik "[x] uproszczone obciążenie odwrotne" w przypadku pliku JPK nie zawierającego
                w liście szczegółowej VATu jako P_13_4 czy P_13_5.
              - JPK-VAT(3) - import z pliku Exel/CSV. Ponieważ różnorodność zapisów jest zadziwiająca dodano poprzedzający
                ekran do ustawienia parametrów zapisu formatu daty, kwoty i standardu kodowania liter w pliku.
2018.08.02.98 - Konfiguracja, dodano możliwość włączenia zamykania programu po imporcie tylko dla trybu "KPR"
2018.07.31.97 - Import TXT/CSV i TXT/Blok - dodano zapis do  pliku *.CCW wszystkich ustawień (nie tylko tabeli połączeń)
2018.07.17.96 - dodano znacznik '[x] usuń "dziwne" znaki', jaki przy imporcie do KPR pół tekstowych w miejsce znaków
                innych niż "normalne" tj. od spacji, !@#$%^&*()-+, cyfr, liter wstawia znak "?"
2018.07.11.95 - Import JPK-VAT. Dodano znaczniki by dokumenty "obustonne" bloku sprzedaży ujmować w dekrecie tylko po stronie C.
2018.07.11.94 - Import DBASE: poprawiono warunek zawężenia wg daty (uciekał pierwszy dzień)
2018.06.29.93 - Zasobnik, dodano (jako wniosek na prezentacji):
                - kolumnę [x] zaznaczenia;
                - możliwość (hurtowego) usunięcia tak zaznaczonych dokumentów;
                - zaznaczenie dokumentów z brakującym numerem NIP (długość NIP <= 7)
                - możliwość usunięcia danych ze wskazanej kolumny we wszystkich lub zaznaczonych dokumentach
                - do tabeli Zasobnika dodamo możliwość ustawienia zaznaczania wielu wierszy, np. celem szybkiego usunięcia Ctrl Delete
2018.06.27.92 - Import JPK-VAT: import z CSV wg wzorca MF - domyślna data formatu RRRR-MM-DD w niektórych
                komputerach jest zapisywana jako DD-MM-RRRR tak więc od teraz program automatycznie to
                rozpoznaje.
2018.06.27.91 - ImportTXT: dodano:
                 - możliwość usuwania pliku po udanym zaimportowaniu
                 - możliwość nie informowania o ilości zapisanych dokumentów po imporcie
                 - wyłączenie informowania o zbyt długich polach tekstowych dla firmy, adresu, opisu
2018.06.24.90 - zapis do KPR, dodano: sprawdzanie czy wpisano kwote vat od netto; numer NIP wprowadzany bez spacji.
2018.06.05.89 - Import Subiekt: poprawiono import kodowania CP-852
2018.05.07.88 - JPK-FA: dodano blok określający jak ustawiać daty w KPR wg dat z pliku JPK: Wystawienia i Dokonania
2018.04.30.87 - JPK-FA: możliwośc wykluczenia z importu faktur bez NIP
2018.03.31.86 - JPK-VAT: zmiana ustawienia daty VAT-7 i daty dokumentu na logiczniejszą

2018.03.24.85 - Zmiana sposobu blokady Folderu Firmy dla programu uruchomionego w trybie "-kpr"
              - Modyfikacje Schemat_JPK_BC.xsd (2)
2018.03.09.84 - Import EDI++: dla stawki "ue" - do wyboru zapis w rejestrze "WDT" lub "Świadczenie usług w UE"
2018.03.06.83 - Uaktualnienie do wersji KPR_2018 KP980.03 - dodano import rejestru Ryczał Taxi (4%) #42
2018.02.20.82 - ImportTXT : dodano analizator pliku CSV - jaki ułatwi konfigurację ustawień pliku do importu
2018.02.16.81 - JPK-VAT(3): dodano import z pliku CVS standardu Ministerstwa Fiansów
                          : dodano obsługę niestandarowego pliku JPK-VAT(3)BC, zawierającego m.i. numer kolumny KPR, opis i stawki w zakupach
                            (opracowany przez p.Wojtka z Eurobos https://bcsopot.com.pl/BCIMP/Schemat_JPK_BC.xsd )
              - dodano konfigurator wyświetlania pozycji menu, autostartu formatki na razie TXT
              - zmiana algorytmu ustawienia ścieżki dla "-kpr"
              - zmiana lagorytmów kodowania liter
2018.02.12.80 - Import z Zasobnika do KPR: nie  ustawiało znacznika "JakiVATodwrotny" wg 'Tabela "oo"' (jakiej i tak nie było widać)
2018.02.10.79 - ImportTXT: dodano funkcję odczytu zmiennej @COPY(Nr,od,przez)
              - dokonano podziału zapisu niektórych ustawień na lokalne i globalne (z punktu widzenia uruchomienia z -kpr)
2018.02.08.78 - Subiekt EPP++, uruchomiono import na cel inny niż Biuro czy Centrala
2018.02.07.77 - KPR:Miesięczne zestawienei stanu deklaracji VAT - dodano obsługę wersji KP980 i JPK
2018.02.06.76 - Import TXT - poprawiono logikę warunku wypełniania @IF(nr|wartosc)
              - Zasobnik główny: pole NumerDowodu rozszerzono do 41 znaków, wpisywany do rekordu w KPR jako: 22 znaki w NumerDowodu a resztę jako '^'+końcówka w Uwagi
2018.01.29.75 - Import JPK-VAT, dodano opcję przy zakupach [x] Data Zaksięgowania = <DataWplywu>
2018.01.23.74 - Import JPK-VAT, dodano bezpiecznik na odczyt z pliku błednej budowy (brak NIP czy Adresu)
2018.01.22.73 - Poprawki ortograficzne i rozbudowa pliku pomocy
2018.01.19.73 - Formatka "Zestawienie kontrahentów dla UKS" - dodano kolumnę "Data Sprawdzenia"
2018.01.18.72 - Import EDI++ : stawka "nie podlega" wg dokumentacji "NPO", ale wg życia bywaja też "NP" - co uwzględniono.
2018.01.06.71 - Import JPK-*,Subiekt-*: Jeżeli pole numer jest dłuższe od 22 znaków (max w KPR) to reszta numeru
                wprowadzane jest do pola Uwagi, poprzedzone znakiem "^"
2017.12.28.70 - Dodano import z JPK-VAT(3)
              - dla uruchomienia w kpr (parametr -kpr) przy imporcie z plików JPK i Subiekta sprawdzana zgodność
                numerów NIP w plikach z numerem NIP z KPRa
2017.12.18.69 - Dodano sprawdzenie wersji i aktualizację programu z menu Program: Aktualizacja programu
                Dodano obsługe klucza TRIAL:dd-mm-rrrr dla czasowego działania programu.
2017.12.16.68 - ADO:Usprawniono import Master-Detail
              - HELP: zawiera opis do dBase, ADO, TXT:CSV, TXT/BLOK
2017.12.15.67 - Zasobnik: zapis do KPR z możliwością ustawienia dyżych liter
              - TXT: Uproszczono nazewnictwo i składnię funkcji z "Tabeli połączeń" kolumny "wartość domyślna"
2017.12.14.66 - Dodano plik HELP jaki sukcesywnie będzie rozwiewał wątpliwości konfigurujących importy
2017.12.14.65 - Zasobnik: dodano filtrowanie wg stanu spłaty
              - TXT: dodano możliwość wystąpienia w danych kodowania Html (np. & quot; & amp;)
                     dodano do wartości DEF polecenie sumujące wartość w wielu pól liczbowych o składni @SUMA(Nr1;Nr2;Nr3....)
2017.12.08.64 - EPP: dodano możliwość określenia sposobu wypełnienia pola "Opis"
2017.12.04.63 - EPP: Jeżeli nagłówek dokument oznaczono jako sprzedaż "oo" a znajdują się nim dodatkowo
                normalne stawki vat program dokonuje podziału na dwa dekrety osobno "oo"
                i osobno "Sprzedaż"
2017.12.04.62 - poprawka .61 - zablokowała całkowicie dostęp do wyboru firmy w KPR
2017.11.28.61 - Poprawiono zachowanie ustawień formatek w przypadku pracy z parametrem "-kpr"
2017.11.27.60 - Import DBF, dodano możlwość zawężenia importowanych dokumentów do okresu wg wskazanego pola (typu DATA)
2017.11.24.59 - Import Subiekt EPP, nie przeliczało wg waluty Exportu, WDT i OO - poprawiono.
2017.11.23.58 - Import Subiekt EPP:
                a) kolejna zmiana procedury naprawy pliku zawierającego "puste #13"
                b) dodano informację o potrzebie generowania dokumentów rozliczających dla zakup "OO"
              - Zasobnik: dodano wybór z listy: typy dekretu, numeru kolumny KPR i stawki EWP
2017.11.15.57 - Importy TXT: dodano odczyt daty w formacie d?m?r i r?m?d co pozwoli odczytać daty zapisane np.
                (wg d?m?r) 1/9/2017, 1-09-17, 15.2.2017, "7\09\2017"
                (wg r?m?d) 2017/9/1, 17-09-1, 2017.2.15, "2017\09\7"
              - Import Subiekt: zmiana procedury naprawy pliku + usunięcie z niego linii pustych oraz
                możliwość wyboru czy plik naprawić czy nie "[x] Napraw Plik "
2017.11.10.56 - Zestawienie deklaracji VAT - dodano wykluczenie uwzględniające firmy wg daty rozpoczęcia księgowań
                i daty od kiedy jest podatnikiem VAT czynnym
2017.11.10.55 - Techniczne przygotowanie do współpracy z dziennikiem operacji KPR
2017.11.07.54 - Weryfikacja Statusu NIP - zmodyfikowano pod względem odczytu z dla Windows XP
2017.10.29.53 - Zestawienie informacji o VAT-7: dodano podświetlenie kolorowe nieścisłości
              - Testowanie NIP w danych KPR: przyspieszenie wczytywania i zapisu do bazy
2017.10.27.52 - Import TXT i BlokTXT: dodano import z pliku zapisanego w standardzie MAZOVIA
                oraz odczyt daty w formatach RR/MM/DD, DD/MM/RR i MM/DD/RR
2017.10.24.51 - Rozbudowa algorytmu weryfikującego i śledzącego (trace) StatusNIP oraz potwierdzenia numeru "NIP.EU" VIES
2017.10.22.50 - ergonomiznacja wywołań i usprawnienia algorytmów sprawdzania NIPu
2017.10.19.49 - kilka usprawnień do .48
              - dodano funkcjonalność dodania programu do pozycji menu DLL w kpr
2017.10.16.48 - dodano sprawdzanie "Statusu NIP" dla kontrahentów z baz w KPR i ustawienie tego statusu w bazach KPR
                co widziane jest przez KPR od wersji KP970.10a
2017.10.12.47 - dodano sprawdzenie "Statusu NIP" firm z memu: KPR|Zestawienia firm wg dokumentów z "zasobnika"
2017.09.21.46 - dodano domyślne wypełnienie pola Firma w przypadku braku danych (np. paragon)
2017.09.19.45 - dodano pakiet menu:KPR/Miesięczne zestawienie stanu deklaracji VAT, jaki tworzy tabelę f(miesiąca,Roku)
                informacji o deklaracjach VAT firm w programie KPR, z możliwością zapisania do EXELa, WORDa, CSV
                Sprawdzane są utworzone deklaracje VAT-7, VAT-7K i na ich podstawie info o potrzebie VAT-UE i VAT-27,
                sprawdzane są wypełnienia pozostałych deklaracji VAT od 8 .. 12, oraz opcjonalnie sprawdzane są miesięczne
                zapisy księgowe pod kontem występowania pozycji do VAT-UE (bloków C, D, E) i VAT-27 (bloków C i D), co jest
                szczególnie przydatne dla "kwartalników VAT"
2017.09.14.43 - dodano parametr uruchomienia "-kpr" jaki ustala bieżący katalog do importu danych i zapisu ustawień importów
                ( tak więc można dodać do sekcji [DLL] w pliku kpr_bc.ini dla programu KPR linię:
                PROGRAM8=~Importer|0|C:\Programy\bc\bcimp\Import2KPR.exe|-kpr
                by uruchamiać program w kontekście bieżącej firmy z KRP)
              - JPK-VAT(2):
                - dodano sortowanie kolumn w tabeli sprzedaż i zakupy,
                - dodano kolumny LpSprzedaz i LpZakupy by móc posortować wg pierwotnego układu
              - JPK-FA(1):
                - dodano sortowanie kolumn w tabeli Faktury,
2017.07.26.42 - Subiekt EPP: modyfikacja dokumentów "FZ" wg pola(55) Rodzaj transakcji dla WNT, Import Usług,
                oraz dodano możliwość dla takich dokumentów generowania automatem dokumentów kosztowych do KPR
              - Konwersja dokumentów z "Zasobnika" do KPR, dokumenty jakie nie mogą być jednym dekretem zapisane do KPR i Rejestru
                dzielone są logicznie na dwa.
2017.07.20.41 - Dodano import z sekwencyjnych lub niepowtarzalnych z nagłówkiem blokowych plików tekstowych typu nazwa_zmiennej=wartość
2017.07.10.40 - JPK-VAT2: opcjonalnie, jeżeli data sprzedaży/zakupu jest spoza Daty Do - Daty Do nagłówka pliku JPK-VAT
                dokument taki jest traktowany jako sprzedaż/zakup metoda kasową z datą wg pola "Data Do"
2017.06.26.39 - Dodano parametry uruchomienia programu:
                -kprFirmaPath:"katalog" np. -kprFirmaPath:"E:\KPR_2017\Firma01" ustawiający wskazany katalogu do zapisu danych w KPR
                -autoEDI:"plik.epp" np. -autoEDI:"z:\dane_importu\faktury.epp" - jaki to parametr po uruchomieniu włączy od razu formatkę
                 importu z Subiekt EPP ze wskazanego pliku w osobnej, nie widocznej w menu konfiguracji
                -autoEDI_1:"plik.epp" - j/w ale w programowej konfiguracji nr (1)
                -autoEDI_2:"plik.epp" - j/w nr (2)
                -autoEDI_3:"plik.epp" - j/w nr (3)
2017.06.22.38 - Rozbudowa importu EPP++ o typy rejestrów względem pola (55) i logicznie zapis do części KPR
                oraz operacja unijną względem pola (62)
                Do pola opisowego można wstawić wartość z dowolnego pola np.
                "Sprzedaż {49}" - podstawi opis "Sprzedaż " + zawartość pola(49).AsString
                Definicja: {Nr} - Wstawi wartość z pola (Nr)
                        {Nr:pp} - Wstawi wartość z pola (Nr) od pozycji pp włącznie
                     {Nr:pp.dd} - Wstawi wartość z pola (Nr) od pozycji pp włącznie o długości dd znaków
2017.05.04.37 - Poprawka parsera dla pól otaczanych znakiem (") oddzielanych znakiem (,)  np.EPP // błąd od wersji .35
2017.04.20.36 - TXT: dodano możliwość ustawienia dowolnej ilości wierszy nagłówka jakie trzeba zignorować
2017.04.14.35 - TXT: 1) dodano opcję umożliwiająca połączenie w jeden zadanej ilości wierszy;
                2) dodano opcję informująca o niepoprawnym użyciu pojedynczo znaków " w polu otoczonym "
                   np. ;"Firma "Korab""; zamiast poprawnego ;"Firma ""Korab""";
                3) dodano możliwość doczytywania danych z drugiego pliku wierszowego txt;scv;
                wg zadanego parametru połączenia Master/Detail wpisanego w "tablice połączenia"
                w kolumnę "wartość domyślna" wg szablonu:
                #(&Nr1:Nr2=Nr3) - tj. jeżeli [wartosc_pola(Nr1).AsString] = [wartosc_pola_subDetal(Nr2).AsString]
                to podstaw [wartosc_pola_subDetal(Nr3).AsString]
                .34: rozszerzono skuteczność
2017.04.12.34 - Zapisz do KPR: dodano bezpiecznik sprawdzający poprawność przypisania
                kwoty netto do KPR/EWP.
2017.04.11.33 - TXT: dodano znacznik "[ ] plik nie ma poprawnej budowy CSV" i wówczas
                parser rozdziela pola tylko wg separatora ignorując znaki "
                Poprawne pole danych zawierające w treści separator pola lub znak " musi być
                otoczone znakiem " a każdy znak " zapisany jest w postaci "" np.
                Pole : Anna ,,Małka"
                Zapis: ;"Anna ,,Małka""";
                Pole : Firma HUK;BUK;MAK
                Zapis: ;"Firma HUK;BUK;MAK";
                TXT: Kolejna próba odczytu z plików CSV ze źle poustawianym cudzysłowami "
          .32 - TXT: dla wczytywanych pól o długości większej niż dopuszczalna w KPR dodano możliwość
                wyłączenia kolejnych takich komunikatów (by nie klikać wiele razy [ok])
2017.04.10.31 - JPK_FA1: dodano możliwość ustawienia dekretu na WDT, Export dla
                dokumentów tylko ze stawką 0% i ustawionym NIPem odbiorcy różnym od "PL"
2017.04.09.30 - dodano znacznik "[x] Zamknij formatkę po imporcie", chyba jasne co robi.
              - opis z formatek "Importuj do KPR" (co mogło wprowadzać niektórych
                użytkowników w błąd zapętlenia) zamieniono na "Importuj do zasobnika",
                bo tak się faktycznie dzieje i dopiero z zasobnika zapisujemy dane do KPR
              - dodano import z pliku TXT;CSV; w układzie danych blokowych
              - JPK-VAT2: dodano opcjonalne użycie pola "DataSprzedarzy" do ustawienia
                "Daty VAT-7" w KPR, domyślnie ustawianej z pola "DataWystawienia",
                ponieważ niektóre programy wpisują tam datę wystawienia faktury korygowanej
              - EDI: numer dokumentu pobierany był w kolejności z pól:7-5-4, teraz jest 5-7-4
2017.04.04.29 - rekompilacja źródeł
2017.03.29.28 - EDI: Modyfikacje ergonomiczne formatki ustawień importu,
                drobna modyfikacja przypisywanie dat dokumentu
2017.03.29.27 - Import InsERT - definicje stawek np 'zw' w dokumentacji są z małych liter,
                ale w plikach od różnych dostawców już tak nie jest, i wstawiano np 'ZW'
                co skutkowało nie widzeniem takiej "stawki", więc uodporniono program na to.
2017.03.28.26 - Import InsERT/EDI++ dodano alternatywny nowy zaawansowany sposób dekretacji
              - dodano bezpiecznik wyłączający import jeżeli wystąpią dane do zaimportowania
                do zamkniętych okresów
2017.03.15.25 - dodano instalator programu,
                http://www.bcsopot.com.pl/import2kpr.php
                i formularz zamówienia klucza rejestracyjnego
              - KPR: dodano bezpiecznik na odczytanie błędnego rekordy z KPRa,
                     i możliwość kontynuowania odczytu
              - zwiększono z 10 do 20 zapisów dla wersji Demo
              - parametr "-cnf:nnn" wywołanie programu z alternatywnym plikiem konfiguracji,
                np. -cnf:001 odczytuje z pliku 'kpr_import001.xml'
2017.03.09.24 - EDI: DataVAT-7 opcjonalnie nie ustawiana z daty sprzedaży
          .23 - TXT: powrót do własnego parsera, systemowy okazał się do niczego
          .22 - TXT: poprawka parsera "unquoteStr"
2017.02.28.21 - TXT: zmiana parsera.SCV na systemowy
                     dodano dodatkowe możliwości #DEF
2017.02.18.20 - KPR: dodano eksport danych do CSV; XML; EXEL
2017.02.15.19 - KPR: dodano tworzenie listy kontrahentów na potrzeby kontroli z UKS
(... prace, zmiany, poprawki, dodatki ...)
          .16 - EDI: duży pakiet zmian, dodatków, poprawki
(...)
2017.02.17.4  - JPK-FA1: dodano nie ustawianie DatyVAT-7 wg pola P_6
                JPK-*  : bezpiecznik na linie str zawierające #10 i #13
2016.12.16.3  - JPK_FA1: dodano obsługę zakupów
2016.12.08.2  - Dodano odczyt EDI/EPP
2016.11.30.1  - Pierwsza odsłona DBF/ADO
- koniec
Plik do pobrania : ImportDoKPR

Upna początek