kpr 2020 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H


Z powodów stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 13 marca 2020 do odwołania BIURO STACJONARNE jest ZAMKNIĘTE.
Kontakt pocztą elektroniczną i telefonicznie.

Pozdrawiam i życzę szczęścia w omijaniu "korony".


Historia zmian : kpr 2020

-- KP020.01 ------------------------------------------------ 12.01.2020 -----
:KSIĘGA
 - "dostosowanie" do Dz.U.2544/2019 z 31.12.2019
:VAT
 - (* do zrobienia od IV/VII 2020) - JPK-VAT7 i stosowne do tego
   zupełnie nowe rejestry VAT - i "dobre ułatwienie dla przedsiębiorcy"
   zwiększająca trzykrotnie wymiar pracy księgowego przy dekretacji
:Zanieczyszczenia
 - Stawki opłat wg MP 866/2019 z 24.09.2019
:Pracownicy
 - Nowy PIT-2(6)
 Wynagrodzenia
 - minimalne 2 600,00 i 17,00 zł / h Dz.U. 1778/2019
 - połączono w jedną listę dostępną z wynagrodzeń i umów zleceń, w jeden
   plik deklaracje/informacje: PIT-8C(10), PIT-11(25), IFT-1/1R(15)
 - zmiana algorytmu wyliczenia zaliczek na podatek dochodowy
   w miesiącu, w którym podstawa naliczenia narastająco przekroczyła
   pierwszy próg (i jak to ostatnio prawie zawsze bywa ustawodawca
   "zapomniał" o sposobie zaokrąglenia podstawy w takim przypadku).
 - dodano formatkę PPK, na bazie której następuje naliczanie kwot
   na "ten fundusz", pomniejszanie wynagrodzenia o składkę finansowaną
   przez pracownika o raz naliczanie i potrącenie podatku ze składki
   finansowanej przez pracodawcę wg miesiąca wpłacenia tejże do "funduszu".
 - dodano nową graficzną listę płac jaka obejmuje pozycje PPK - LP007P
 Umowy zlecenia
 - Pełna obsługa wszystkich pozycji PIT-8AR(8)
 - rozszerzono długości pól:
   - numer i rachunek z 10 na 36
   - opis/zakres z 60 na 120
 - wypłaty jednorazowe - nadano nowe znaczniki zgodne z 26-ma
   pozycjami PIT-8AR(8), do którego są odpowiednio pobierane.
 - znacznik "beneficjent 26+" pojawia się przy nowych umowach zlecenie
   jeżeli wprowadzono datę urodzenia i rok_urodzenia + 26 >= 2020.
   Weryfikacja co do miesiąca odbywa się przy zatwierdzeniu umowy
   w funkcji daty rozliczenia
 - do danych umowy dodano wyróżnik Atr(X), wg jakiego można dodatkowo
   zawęzić "Listę umów/zleceń".
   Można utworzyć listę atrybutów klawiszem CtrlEnter
 - Dodano obliczenia dla "Programu Pomylonych Karłów", klawiszem Alt-F6
   Na razie nie bardzo wiadomo jaki ma to wpływ na "ustawowe" wyliczanie
   kosztów uzyskania (normalnie przychód - ZUS -PPK.Firmowy ???) * 20%
   ale teraz z morza interpretacji nic nie można wywnioskować.
   Dodatkowo podatek od części zapłaconej przez Zleceniodawcę pobierany
   jest od razu a nie w miesiącu odprowadzenia składki - bo niby na jakiej
   podstawie ? I znowu będą interpretacje, wyjaśnienia, korekty.
:Właściciele
 - Zmiany w PID-5/5L: (06.02.2020)
   - usunięto nadmiar nieaktualnych odliczeń od dochodu i podatku
   - zmiany konfiguracji (mam nadzieję uproszczenie), zmiana wyboru
     sposobu rozliczania
   - dodano możliwość wprowadzenia własnej stawki podatku
   - dodano blok "Rozliczeń zatorów płatniczych", art.44 pkt 17 jaki
     opracowany jak zawsze na kolanie kompletnie odstaje od rzeczywistości,
     technicznych możliwości, zawiera pełne pole minowe braku jednoznaczności.
     Tak więc (jak prawie zawsze w ostatnich czasach) robimy coś z założenia
     mając nadzieję, że "ustawodawca właśnie to miał na literalnej myśli"
     Blok ten przypisany do miesiąca, zmniejsza podstawę opodatkowania od
     dokumentów niezapłaconych w pozostałej ich części na dzień (!) dokonania
     wpłaty zaliczki i/lub zwiększa podstawę od niezapłaconych dokumentów
     kosztowych (w wysokości dekretu do księgi) również na ten sam dzień
     dokonania wpłaty zaliczki - tych dokumentów, jakie wprowadzone są do
     księgi i mają ustawioną datę "Termin zapłaty", jaki powiększony o 90
     dni zapada po 31.12.2019 i nie przekracza dnia dokonania wpłaty od
     tego miesięcznego rozliczenia.
     W przypadku innego niż 100% udziału w przychodach i kosztach z księgi,
     owe zmniejszenie i/lub zwiększenie przemnażane jest przez bieżący
     procent - tu na pewno będzie jeszcze wielkie pole do popisu dla
     interpretatorów z KISu. Dane należy wydrukować (tam też można dokonać
     stosownych wykluczeń, przeliczeń) i we właściwej lub zaproponowanej
     przez program wysokości ująć w naliczaniu zaliczki miesięcznej.
     Blok ten NIE JEST WYPEŁNIANY automatycznie, tylko klawiszem F3, gdyż
     takie szukanie dokumentów trwa i jak opisałem wyżej nie zawsze jest
     jednoznaczne a i może dotyczyć działalności z kilku źródeł.
     Warunkiem uwzględnienia w przeliczeniach - jest wprowadzenie daty
     planowanej wpłaty zaliczki - pamiętając, że do tego dnia MUSZĄ BYĆ
     wprowadzone wszystkie zapłaty.
     Bardzo ciekawy w tym temacie cytat z ustawy:
     "19. Zmniejszenia na podstawie ust. 17 pkt 1 dokonuje się, jeżeli do
      dnia terminu płatności zaliczki, określonego w ust. 6, wierzytelność
      nie została uregulowana lub zbyta.
      20. Zwiększenia na podstawie ust. 17 pkt 2 dokonuje się, jeżeli do
      dnia terminu płatności zaliczki, określonego w ust. 6, zobowiązanie
      nie zostało uregulowane." - dotyczy to też zaliczek.
:ZUS
 - (* do zrobienia):
   - Nowe deklaracje DRA i RCA,
     wg Dz.U. 81/2020 - wchodzą w życie 01.06.2020
   - Nowe deklaracje DRA-II i RCA-II
     wg Dz.U. 102/2020 - wchodzą w życie 01.02.2020
   - brak struktur plików XML dla Płatnika
:Program
 - Przelewy bankowe-podatkowe:
   Automatycznie wybierany "Mikrorachunek" dla przelewów podatkowych
   z deklaracji, lub przy tworzeniu nowego przelewu możliwość wyboru
   czy przelew na mikrorachunek (PIT, CIT, VAT) czy na inne konto
   podatków pozostałych wybranego urzędu.

-- KP020.01a ----------------------------------------------- 15.01.2020 -----
1.Modyfikacje wypełniania pit-11(25) na podstawie interpretacji z KP990

-- KP020.01b ----------------------------------------------- 20.01.2020 -----
2.Lista nowych rachunków bankowych "in.d." Urzędów Skarbowych
  Przelew do US - Zmieniono opis "Mikrorachunek podatkowy" na
  "URZĄD SKARBOWY CENTRUM ROZLICZENIOWE" - jakie jest stosowane w bankach.

-- KP020.01c ----------------------------------------------- 23.01.2020 -----
3.PIT-11(25)
    a) XML dla obcokrajowców nie posiadających PESEL i NIP.
    Dodano automatyczne wpisywanie numeru 999-999-99-99 dla wybrania NIP
    lub 99999999999 dla numeru PESEL i numerów  paszportu z bloku
    "Dane nierezydenta"
    b) tworzenie nowego PIT automatycznie uruchamia pobieranie danych
4.Do stałych podatkowych dodano ostatnie brakujące - podstawa NFZ

-- KP020.01d ----------------------------------------------- 24.01.2020 -----
5.Kompilacja poprawki #2 wyłączyła pobieranie danych "mikrorachunku"

-- KP020.01e ----------------------------------------------- 27.01.2020 -----
6.PIT-11(25) - nie ujmowało dochodów zwolnionych zza granicy kolumny (e)
  z wynagrodzeń w kodem wynagrodzenia "Ux"

-- KP020.01f ----------------------------------------------- 27.01.2020 -----
7.Umowa Zlecenie na IFT - przywrócono zaokrąglanie podatku dla pozycji D.99
8.Naprawiono błąd wydruku VAT-7

-- KP020.01g ----------------------------------------------- 28.01.2020 -----
9.Umowy zlecenia. Dodano zapis umowy jako "Zatwierdzenie" lub "Zapis"
  Uporządkowano prawa dostępu do edycji, poprawienia itp.
10.PID-5. Przy zatwierdzaniu dodano przypominacz o dokonaniu obrzędu "Zatoru"
   tj. pozbierania transakcji nieuregulowanych w (bez)myśl art.44.17.

-- KP020.01h ----------------------------------------------- 30.01.2020 -----
11.PIT-5. Zmiana wyboru sposobu rozliczania nie działała poprawnie.

-- KP020.01i ----------------------------------------------- 31.01.2020 -----
12.Dodano współczynnik do wyliczenia składek "małego ZUS" na 2020 za 01.2020

-- KP020.02  ----------------------------------------------- 02.02.2020 -@---
13.Usunięto PIT-4R(8)
14.Zmiany logistyczne i ergonomiczne w konfiguracji.
15.Dodano możliwość sprawdzenia umieszczenia na stronie autora nowszej wersji
   programu w momencie jego uruchamiania - wg ustawienia w konfiguracji.

-- KP020.02a ----------------------------------------------- 04.02.2020 -----
16.Wyłączono komunikat pojawiający się przy uruchomieniu programu
   "Na twoim poziomie uprawnień opcja ta jest NIEDOSTĘPNA" dla operatora
   bez uprawnień administratora (powód - automatyczna aktualizacja).
17.Algorytm ułatwiający wprowadzenie e-konta ZUS - domyślnie przyjmował
   "liczbę uzupełniającą" zgodnie z opisem  "001-dla DRA z zakresem 01-39"
   ale okazało się, że ZUS przydzielił "100". Teraz generowanie poprzedzone
   jest zapytaniem o "tą liczbę"

-- KP020.02b ----------------------------------------------- 04.02.2020 -----
18.Dodano funkcjonalność usuwania zdublowanych dekretów dokumentów jakie
   mogły powstać m.i. przy wielokrotnym imporcie danych
   Usuwamy w menu Księgi -> Zestawienia.
   Usunięcie polega za ustawieniu statusu na (usunięty)

-- KP020.02c ----------------------------------------------- 05.02.2020 -----
19.Umowy Zlecenie dla Beneficjentów+26. Koszty uzyskania podstawiane i
   wyliczane przez CtrlEnter ustawiane są na "0"
20.Dodano konfigurator wyboru rozliczenia dla "PIT-28"

-- KP020.02d ----------------------------------------------- 06.02.2020 -----
21.Ponieważ "złe długi" VAT się nie przedawniają, dodano możliwość ustawienia
   granicznego roku przeszukiwania takich dokumentów na 2013 rok
22.Dodano kalkulator wyliczenia Małego ZUS Plus od 02.2020, dodano
   nowy załącznik DRA-II/RCA-II na razie bez eksportu do programu płatnika,
   ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze schematów KEDu/XML

-- KP020.02e ----------------------------------------------- 10.02.2020 -----
23.DRA - wyłączono z błędów uniemożliwiających zatwierdzenie deklaracji
   brak stawek %ubezpieczeń, dodając osobę jako podejrzaną i wyłączając
   osobę z umieszczania w DRA i załącznikach.
24.Dodano ustawiane w stałych podatkowych - pakiet pracowniczy zmienne:
   1) "[ ] zastosuj art.27b.1.1 nawet dla deklarowanej podstawy NFZ"
   ustawienie której powoduje rozliczenie NFZ w proporcji przychodów
   opodatkowanych do całkowitych nawet dla wybrania deklarowanej podstawy FNZ
   2) "[ ] Składki ZUS i NFZ od kodów wynagrodzeń "Ux" odliczaj w Polsce"
   ustawienie której powoduje przy zatwierdzeniu uznanie składek ZUS i NFZ
   za składki podlegające rozliczeniu w Polsce - widoczność w PIT-11(25).
25.Dodano funkcjonalność sprawdzania powtórzenia wpisywanego numeru dokumentu
   przy wprowadzaniu danych do KPR - ustawiane w "Dopisywanie -> Ustawienia"
   "[x] Sprawdzaj niepowtarzalność" na wybraną ilość miesięcy
   Numer do porównania do prowadzany jest do postaci składającej się tylko
   ze znaków '0'..'9','A'..'Z','/','#','.', porównywane są osobno sprzedaż
   oraz osobno zakupy (tu łącznie z numer NIP kontrahenta).
   Włączenie tej funkcjonalności spowoduje zwolnienie pracy programu
   przy rozpoczęciu wprowadzania (czytanie numerów z wybranych miesięcy
   wstecz i bieżącego) oraz przy opuszczeniu pola "Numer dowodu" dla
   sprzedaży i numer NIP dla zakupów (porównanie f(numer, NIP))

-- KP020.02f ----------------------------------------------- 13.02.2020 -@---
26.Data zapadalności "Zator" + 90 dni dotyczy tylko dokumentów w przypadku
   których termin zapłaty upływa po dniu 31.12.2019 r., a nie jak
   było we wcześniejszej wersji programu których termin + 90 dni
   upływa po 31.12.2019 ( wyjątek przejściowy - art.16 Dzu 1649/2019 )
   Wynika stąd, że pierwsze "zatory" będą z dnia 31.03, więc usunięto kilka
   nadpobudliwych komunikatów przypominających.

-- KP020.02g ----------------------------------------------- 20.02.2020 -----
27."PIT-28" dodano wstępny algorytm rozliczania "zatorów" (art.11.4 zpdof)
   Na dzień dzisiejszy MF nie ma pomysłu (albo uważa, że to co tworzy jest
   tak idealne, iż tylko ludzie prości tego nie rozumieją i popadają w obłęd)
   na sposób rozliczania niezapłaconych zakupów, tj. netto czy brutto
   (wybieramy w programie brutto po ostatniej interpretacji GOFINu) i w
   jakiej stawce je rozliczyć jak nie ma przychodów (tutaj nikt się jeszcze
   nie odważył podważyć boskości prawa zawartego w Dz.U, a na zadane wieki
   temu pytanie do MF jakoś jeszcze nie nadeszła niezwłoczna odpowiedź - tak
   więc sami ustawiamy ową stawkę w programie i czekam na słowa wyroczni KISu).
   Na konkretnie zadane pytanie - otrzymałem ogólną odpowiedź nie na temat.
28.Pojawiły się wątpliwości i idiointerpretacje na temat rozliczania zatorów:
   - sposób liczenia 90 czy 91 dzień od terminu płatności
   - czy liczymy od terminu przypadającego na dzień roboczy czy nie
   więc dodałem nieco opcji w stałych podatkowych - "Zatoru"
   Na pocieszenie - pierwszym miesiącem rozliczania będzie (chyba) kwiecień
   (dla 91 dni) lub marzec (dla 90 dni) więc może się powyjaśnia.
   Usunięto rozliczanie zatoru dla deklaracji kwartalnych jeżeli nie jest
   to koniec kwartału.
   p.s.1 MF szykuje poprawkę do ustawy zatorowej.
   p.s.2 Odpowiedź z MF w sprawie konkretnej daty odliczenia:
   Identyfikator zapytania: 21968941
   0110.KIZ.4110.5588.2020
   "W nawiązaniu do przesłanego przez Pana zapytania ID 21968941 informujemy,
   że zagadnienie jest obecnie przedmiotem analizy w celu wypracowania
   stanowiska w tym zakresie. Zatem odpowiedź zostanie udzielona w
   późniejszym terminie.
   Przepraszamy za utrudnienia związane z oczekiwaniem na stanowisko w
   sprawie."
29.Dekretacja - dodano monit wyłapujący niepoprawnie wpisane terminy
   płatności tj. powyżej 90 dni, informacja że powyżej 60 tylko dla
   małych podmiotów i informacja, że wpisano termin w dzień wolny.
30.Poprawka - zestawienia eksport F7 - nie działał.
31.PID-5/5L - dodano wydruk ARK

-- KP020.02h ----------------------------------------------- 27.02.2020 -----
32.Uzyskano odpowiedź na pytanie 0110.KIZ.4110.5588.2020 w temacie
   wyliczania dni. Wielkim skrótem 91 dni bez uwzględniania wolnych,
   mając na uwadze, że terminy płatności nie mogą być ustawione
   z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym
   opóźnieniom w transakcjach handlowych.
   Tak więc po zmianach #28 - usuwamy wybór 90/91 dni, nie ustalamy
   opcjonalnych dni wolnych przy naliczaniu, ale .. #33
33.Dekratacja dokumentów - dodano możliwość sprawdzenia czy termin
   płatności nie przypada w dzień wolny od pracy.

-- KP020.02i ----------------------------------------------- 29.02.2020 -----
34.DRA-II/RCA-II
   1) aktualizacja schematu KEDY do Programu Płatnika 10.02.002 jaki został
      zmieniony 28.02 - KEDU5_1.XML - zmiana dotyczy deklaracji DRA/RCA-II
   2) nie wprowadzało (przeliczało 50%) dochodu z przychodów zryczałtowanych
      Należy usunąć pakiet DRA i wygenerować ponownie.

-- KP020.03  ----------------------------------------------- 02.03.2020 -@---
35.DRA-II/RCA-II - eksport do płatnika - (z niewyjaśnionych przyczyn) pole
   "Identyfikator deklaracji" ma mieć numeru z zakresu 40..49 zamiast 01-39.
   (słowa nie ma o tym w Dz.U.102/2020, w którym opublikowano zmiany)
   Numer "normalny" mają mieć pozostałe załączniki.

-- KP020.03a ----------------------------------------------- 07.03.2020 -----
36.Dodano (tymczasowo) ustawianą w konfiguracji programu, deklaracje ZUS
   możliwość generowania dokumentów DRA i załączników wg starego schematu
   KEDU_5, ponieważ portal ZUSu ePŁATNIK nie przyjmuje wg schematu KEDU_5_1
   jakim obsługujemy już Program Płatnika i nowe deklaracje DRA-II/RCA-II
   (dla przypomnienia nowe DRA-II/RCA-II obowiązują od 01.02)

-- KP020.03b ----------------------------------------------- 16.03.2020 -----
37. Usunięto aktualizację #36 - ePłatnik już działa.

-- KP020.04  ----------------------------------------------- 20.04.2020 -----
38. Dekretacja EWP - zablokowano możliwość zapisu dekretu bez wpisanej kwoty
    dla zapisów tylko w ewidencji bez części VAT
39. Wydruk listy płacy - dodano graficzny wydruk świadczeń - formularz: LP_SW
40. Ustawa anty-zatorowa (w PID-5, PID-28)
    Poprawka: niepoprawnie ujmowało dokumenty spłacone całkowicie w ratach
              jako niezapłacone w ogóle !
    Informacja: Covid-19 - Zmiany wg  Dz.U 568/2020,
    Art.4 /+Art 52q.
    1.Zwalnia się z obowiązku zwiększenia dochodu na podstawie
      art. 44 ust. 17 pkt 2 i ust. 23 za po-szczególne okresy rozliczeniowe
      przypadające w 2020 r., w których spełnione zostały łącznie następujące
      warunki: (tu cała lista do zobaczenie w Dz.U.)
    Art.23 /+Art 57c.
    1.Zwalnia się z obowiązku zwiększenia przychodów na podstawie
      art. 21 ust. 3f za poszczególne okresy przypadające w 2020 r.,
      w których spełnione zostały łącznie następujące warunki: (lista)

    Tak więc u takich podatników nie uwzględniamy niezapłaconych kosztów
    zwiększających podstawę opodatkowania. Aby tego nie przeoczyć dodano
    w programie na ekranie rozliczeń zatorów opcję "C19 [x] przysługuje"
    zaznaczenie której (w konkretnych miesiącach) - nie dolicza do podstawy
    opodatkowania tych niezapłaconych kosztów.
    Dodano po wybraniu dokumentu z listy zestawionych dokumentów "zatoru"
    możliwość podglądu listy wpłat częściowych.

-- KP020.04a ----------------------------------------------- 23.04.2020 -----
41. Umowy zlecenia, księgowanie: w związku z C-19 dodano możliwość edycji
    daty dekretu księgowego koszów ZUS dla firmy, domyślnie na 15 miesiąc+1

-- KP020.04b ----------------------------------------------- 27.04.2020 -----
42.PIT-11 eksport do PDF, poprawiono domyślną nazwę pliku, jaka od teraz
   będzie generowana wg tego samego algorytmu co do XML (PIT-8C,IFT-1R także)

-- KP020.05  ----------------------------------------------- 04.05.2020 -----
43.PIT-8A - nie zatwierdzało deklaracji (błąd od wersji .04)

-- KP020.05a ----------------------------------------------- 06.05.2020 -----
44.DRA (i korekty) za Styczeń 2020 jest generowane w wersji KEDU_5 a nie
   jak było do aktualizacji KP020.02i w wersji KEDU_5_1
   Powód - korekta DRA-II nie była rozpoznawana przez Program Płatnika

-- KP020.05b ----------------------------------------------- 16.05.2020 -----
45.PIT-11 i PIT-8C: nie można było utworzyć druku korekty ORD-ZU

-- KP020.05c ----------------------------------------------- 18.05.2020 -----
46.Umowy zlecenia - księgowanie tylko kosztów bez zaznaczenia daty przelewu
   uniemożliwiało zaksięgowanie.

-- KP020.05d ----------------------------------------------- 26.05.2020 -----
47.PIT-8A/8AR - w pole "Kwota wynagrodzenia dla płatnika" pobierała się
   kwota należnego podatku, co skutkowało tym, że nie można było kwoty
   tej odliczyć od wpłacanego podatku.

-- KP020.06  ----------------------------------------------- 02.06.2020 -----
48.Złe długi - dodano znacznik dokumentu {v89-wykluczony} jakiego zaznaczenie
   wyłącza dokument z operacji na złych długach. Ustawianie w edycji czy
   przeglądaniu pełnym klawiszem Alt-F6 "[x] (bez prawa-wykluczony!}"
Po wczorajszych wyjaśnieniach MF:
49.Księgowanie Umowy Zlecenia - dodano pozycję księgowania bez ZUS/NFZ
50.Wydruk obciążenia firmy dla umów zlecenia i wynagrodzeń - dodano pozycję
   wysokości ujęcia w koszty bez składek ZUS/NFZ pobieranych w wynagrodzeń
   pracowników/zleceniobiorców

-- KP020.07  ----------------------------------------------- 10.07.2020 -@---
51.Świadectwo pracy - usunięto PESEL i miejsce urodzenia (Dz.U.1709/2019)
52.ZUS-DRA/RCA - Nowe XML Kedu_5_2 od nowszej wersji płatnika z 26.06.2020
   Opcjonalnie do wyboru w konfiguracji programu (domyślnie nowa)
53.Wydruk RCA - wg nowego wzoru zawierającego pozycję PPK
54.Dodano nowe informacje VAT-UE(5) i VAT-UEK(5), jakie obowiązują od
   przychodów czerwcowych (a w zasadzie wg wyjaśnień od kwietniowych)
   wg Dz.U.1138/2020 z dnia 30.06.2020: dodano blok F. związany z
   "przemieszczeniem towarów w procedurze magazynu typu call-off stock"
   Na dzień aktualizacji programu struktury XML obarczone są w bloku
   Call-off błędem, uniemożliwijącym wysyłanie wypełnionego bloku z różnymi
   operacjami na tym samym kontrahencie.
   Problem zgłoszono 05.07 - czekamy na poprawkę.
55.Zmiany wg publikowanych na ePUAP schematów XML dla deklaracji:
   PIT-8CZ(10) 2020/07/08/9713
   PIT-8C(10)  2020/07/08/9714
   PIT-4R(9)   2020/07/08/9715
   PIT-11Z(25) 2020/07/10/9719
   PIT-11(25)  2020/07/10/9720
   ORD-ZU(3)   2020/07/06/eD/ORDZU

-- KP020.07a ----------------------------------------------- 17.07.2020 -----
56.Informacja o Covid-19 i stosowne kwoty w wydruku obciążenia
   wynagrodzeniami oraz od umówy zlecenia ograniczono do miesięcy marzec-maj

-- KP020.07b ----------------------------------------------- 30.07.2020 -----
57.Poprawiono weryfikacje NIPów zagranicznych w trybie "Biała Lista"
   (nie weryfikowało nipów w których było mniej niż 8 cyfr)
58.Wypełnienie PIT-11. W przypadku wystąpienia tylko wynagrodzeń zwolnionych
   (kolumna E) - nie wypełniał się cały wiersz
59.Aktualizacja Pełnomocnictwa ZUS: ogólnego PEL i na czas kontroli PEL-Kxx.Wtłaczamy już do programu dane niezbędne dla sporządzenia
   "uproszczającego księgowość sprawozdawczą" pliku JPK-V7M i JPK-V7K.
   Z ekranu edycji dokumentu - klawisz Ctrl-J lub Ctrl-F10 i wybranie.
--- koniec ------------------------------------------------------------------


Plik do pobrania : kpr 2020

Upna początek