kpr 2019 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H


Z powodów stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 13 marca 2020 do odwołania BIURO STACJONARNE jest ZAMKNIĘTE.
Kontakt pocztą elektroniczną i telefonicznie.

Pozdrawiam i życzę szczęścia w omijaniu "korony".


Historia zmian : kpr 2019
-- 990.01 -------------------------------------------------- 14.01.2019 -----
:KSIĘGA
 1.Zmieniono długości pól:
   Numer dowodu księgowego z 22 -> 48 znaków
   Nazwa firmy, adres      z 36 -> 128
   Opis zdarzenia (+badań) z 36 -> 80
   Uwagi                   z 20 -> 40
   Dane te zadowolą większość użytkowników generujących pliki JPK.
   Na wydrukach (już od 2018 nie obowiązujących) dane pojawią się
   w starej długości.
   Program odczytuje dane z lat ubiegłych dla rozliczeń złych długów
   spłat czy OsTerPOP wg starego formatu, zakładając, że tylko taki
   format danych był do 2018 roku włącznie.
 2.Ponieważ tak długich nazw i opisów nie widać w całości na ekranie
   to dodano wywoływaną klawiszem "Home" funkcjonalność wyświetlenia
   tych danych w całości (przy edycji lub w przeglądaniu pełnym).
 3.W związku z pkt.1 dodano import danych księgowych z wersji K880.
   Dla importu dokumentów kosztowych opisanych w pkt 4, automatycznie
   wprowadzana jest w rekord zakładana proporcja VAT.
 4.VAT nie odliczony - jest od razu dopisywany do dekretu księgowego,
   tj. wartość do KPR = netto + vat nieodliczony
 5.W związku z tym %rozliczenia VAT od kosztów przy sprzedaży mieszanej
   opodatkowanej i zwolnionej jest od razu zapisywany w rekordzie,
   dodano opcję w menu Księgi -> Administracja -> Zmiana dekretacji
   możliwość wprowadzenia wysokości pobranej z "Proporcji rozliczeniowa
   zakładana" hurtem i przeliczenia nowej wartości nieodliczonego VAT
   dla zapisu do księgi dla dekretów dokonanych przed zmianą tej proporcji.
 6.Dodano % rozliczenia księgowego od wartości netto i nieodliczonego
   dekretu VAT (w związku z rozliczaniem pojazdów samochodowych),
   pobierany automatycznie przy dekretacji przez rejestr "Wydatki na
   pojazdy samochodowe" - wg danych pojazdu ustawianego w menu
   VAT - "Pojazdy rozliczane ...".
   Zmiana wysokości odliczenia w trakcie edycji - Ctrl F10
   Jeżeli ustawiono % - to niepodlegająca kosztom część dekretu zakupów
   zapisywana jest w kolumnie "0" księgi (czyli poza księgą).
   Ta część to np. od zakupu 100 zł netto 23 zł vat dla zakupu paliwa
   dla pojazdu odliczającego 50% vat i 20% kosztów dochodowych przy
   firmie rozliczającej się proporcją sprzedaży mieszanej 80% to:
   Kol(13) = 22,36; Kol(0) = 91,04;
   A na koniec roku należy jeszcze zrobić korektą tego naliczenia
   przy zmianie proporcji sprzedaży mieszanej w VAT i odpowiednio KPRze.
:PIT
  - zrezygnowano w wprowadzania progów, stawek i odliczenia od zaliczek.
    Ich komplikacja i nielogiczność przerosła nawet moje oczekiwania i
    nie da się ich w prosty, przejrzysty sposób zrobić uniwersalnie.
    Są one teraz zaszyte w programie od roku 2008 do 2019 włącznie.
    (Lata późniejsze liczone algorytmem 2019)
:VAT
 1.Dz.U.2392/2018: Pozostają podwyższone stawki VAT
 2.Dz.U.2244/2018: Złe długi
   Art.20 - Skrócono termin ze 150 na 90 dni
   Art.46 - Przepisy (...) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje
            się również do wierzytelności powstałych przed dniem 1.01.2019,
            których nieściągalność została, zgodnie st. 1a ustawy zmienianej
            w art.20 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uprawdopodobniona
            po dniu 31.12.2018.
   Zastosowano algorytm: jeżeli w dokumentach niezapłaconych z 2018 roku
   data "zapadalności" po 90 dniach przypada na 2019 to się ją uznaje,
   jak przyda na 2018 to sprawdzamy zapadalność po 150 dniach i jak przypada
   na 2019 to ustawiamy ją na 01.01.2019, bo jak przypada na 2018 to i tak
   rozliczamy ją w złych długach za 2018.
 3.Usunięto rozliczanie odliczenia VAT od nabycia pojazdów do kwoty 5000 zł
   jako już niewykorzystywany anachronizm lat ubiegłych.
 4.Do rozliczeń Auta VAT-26 dodano informacje o % rozliczania w koszty PKPiR
   od zakupów/kosztów i od Leasingu (do wyliczania w proporcji) dla PKPiR
   używane przy wstępnej dekretacji wyboru rejestru "Wydatki na pojazdy
   samochodowe"
 5.Usunięto algorytm wyliczania VAT nieodliczonego na koniec miesiąca,
   ponieważ jest on teraz od razu dopisywany do dekretu KPR.
 6.Usunięto wprowadzający zamęt rejestr "Zakup paliw bez prawa do odliczeń"
:Zanieczyszczenia
  1.Stawki opłat wg MP 1038/2018 z 29.10.2018
:Pracownicy
  2.Wynagrodzenia
    - minimalne wynagrodzenie 2250.00 (wg Dz.U.1794/2018)
    - Dz.U.2126/2018: zmiana wyliczenia podatku w miesiącu przekroczenia
      pierwszego progu (art.1) - odroczona do 01.01.2020 - Art.8.3 tejże)
  2.Umowy zlecenie:
    - minimalne wynagrodzenie 14,70 zł/h (Dz.U. 1794/2018)
  3.Stosownie do Dz.U.2237/2018
    - PIT-4R(8) i odpowiednio miesięczny PID-4(8)
    - PIT-8AR(7) i odpowiednio miesięczny PID-8A(7)
    - PIT-2(6), PIT-8C(9), PIT-11(24), IFT(14).
  4.Do wydruków z danych pracownika dodano wydruk "Wniosek o wypłatę
    wynagrodzenia", gdzie pracownik wybiera sposób zapłaty i może uzupełnić
    numer konta.
    Formularza OBA(1) - Graficzny i tekstowy.
  5.Składowe wynagrodzeń - dodano znacznik [x]RPA, jakim zaznaczamy
    składnik nieoZUSowany jaki ma się pojawić w formularzu RPA.
  6.W związku z nowym sposobem przechowywania danych o zarejestrowaniu ZUS
    zmieniono kilka formatek edycji danych do ubezpieczeń i zmieniono
    sposób tworzenia nowych dokumentów zgłoszeniowych.
  7.Dane o Ubezpieczeniu wypełniają się lub aktualizują na bazie ostatnio
    zapisanego dokumentu zgłoszeniowego ZUA,ZZA czy ZWUA.
    Ręczna edycja - uruchomienie klawiszem F4.
  8.Dla nierezydenta - dodano komunikat pojawiający się jeżeli do dnia
    dzisiejszego upłynęło 182 dni do daty "Wynagrodzenie pierwsze" i
    jednoczenie nie jest wypełniona data "Wynagrodzenie ostatnie".
  9.Do danych pracownika pozycji konto bankowe dodano informację o wyborze
    sposobu wypłaty wynagrodzenia oraz wydruk "Wniosku o sposobie wypłaty"

:Właściciele
  1.Dz.U. 1577/2018 Dodano sposób wyboru podstawy do naliczania składek ZUS
    Przy sposobie (*) super obniżona - dodano klawiszem CtrlEnter
    naliczenie minimalnej podstawy w funkcji dochodu z poprzedniego roku,
    z założenia, że firma prowadzona była cały rok.
:ZUS
  Dz.U.2495/2018:
  1.Nowsza wersja deklaracji DRA
  2.Nowy załącznik DRA II *)
  3.Nowy załącznik RCA II *)
    *) składane w styczniu, lub w pierwotnym złożeniu deklaracji
       tj. wg miesiąca z daty "właściciel w okresie od:"
  4.Nowy załącznik RPA:(szpiegowski)
    Imienny raport miesięczny wypełniany jeżeli:
   - wypłacony zostanie tej osobie przychód należny za lata poprzednie,
     np. w marcu 2019 r. zostanie wypłacona  trzynastka za 2018;
   - obok świadczeń wypłaconych w związku z niezdolnością do pracy lub
     macierzyństwem, np. obok zasiłku chorobowego, wypłacony zostanie tej
     osobie taki składnik wynagrodzenia, np. dodatek stażowy, odprawy,
     nagrody, ryczałty, ekwiwalenty, polisy na życie i fundusze, od którego
     zgodnie z przepisami nie została odprowadzona składka na ubezpieczenie
     emerytalne i rentowe;
   - osoba ta wykonywała pracę nauczycielską.
  5.Nowy formularz wyrejestrowania ZWUA, zawierający m.i. dane o
    "Rozwiązaniu, wygaśnięciu stosunku pracy/stosunku służbowego"
  6.Eksport wszystkich danych do ZUS (KDU/XML) wg standardu
    kedu_5.xsd obsługiwanego przez Program Płatnika od wersji 10.02.002
  7.Pracownicy i właściciele:
    Zmieniono system tworzenie dokumentów zgłoszeniowych ZUA,ZZA,ZIUA,ZWUA.
    Tworzy się nowy dokument zawierający wszystkie dane i w takiej postaci
    zachowywany jest na liście wszystkich uprzednio wystawionych dokumentów.
    Tak więc mamy wgląd historyczny.
:Program
 1.Zmiana długości rekordu danych księgowych. Nowa nazwa rrrrK990.mm.
 2.Zmiana bazy danych wynagrodzen pracownika. Nowa nazwa rrrrrWP5.REK
 3.Zmiana bazy automatów księgowych. Nowa nazwa BAZA_SP9.REK i BAZA_ZA9.REK
 4.Zmiana bazy DRA. Nowa nazwa rrrrD5xx.mm
 5.Stałe podatkowe - ponieważ już się ustabilizowało ustawiono tylko
   jedną wartość zamiast 12-to miesięcznej dla minimalnych podstaw ZUS
   i NFZ, oraz minimalnego wynagrodzenia dla pracowników.

-- 990.01a ------------------------------------------------- 16.01.2019 -----
 1.ZUA/ZZA - poprawiono wczytywanie danych (numer NIP jak nie ma PESELa i
   to bez kresek).
   Eksport do płatnika - pozycja płeć było 1,2 jest M,K

-- 990.01b ------------------------------------------------- 18.01.2019 -----
 2.Poprawiono import danych z wersji KP880
 3.Dodano import danych z wersji KP990
 4.Do stałych podatkowych wprowadzono ogłoszoną podstawę na ub.zdrowotne.

-- 990.01c ------------------------------------------------- 19.01.2019 -----
 5.Złe długi - Art.89b. (ze względu na nadinterpretacje niektórych US)
   Dla podatników rozliczających VAT kwartalnie dodano w menu
   "Stałe podatkowe" - "Ustawienia złe długi" pozycję:
   Rozliczanie wg Art.89b (koszty)
   Dla rozliczających się KWARTALNIE generuj strona:
     (x) na koniec kwartału  (domyślnie - tak jak było do tej pory)
     ( ) miesięcznie
   Dlaczego ? - US nie mogą się połapać tj. porównać wg JPK podatników
                rozliczających się kwartalnie i miesięcznie.
   Oczywiście pozostaje problem "dobrych" długów - ale nie do okiełznania.

-- 990.01d ------------------------------------------------- 21.01.2019 -----
 6.Naprawiono obliczanie chorobowego i urlopowego z danych za rok ubiegły.

-- 990.01e ------------------------------------------------- 23.01.2019 -----
 7.Dekret dokumentu księgowego: przywrócono algorytm odejmowania od pierwszej
   kolumny wartości wprowadzonej do drugiej kolumny.
 8.Dodano bezpiecznik na nieudaną inicjację pobierania danych GUS
 9.Dodano graficzny wydruk listy płacy LP001_WZ (wg LOGOS s.c. Gdańsk)

-- 990.01f ------------------------------------------------- 23.01.2019 -----
10.Dodano ustawianą w menu Firma:Ustawienia księgi funkcjonalność
   [x] - numerowania dokumentów KPR wg miesiąca (od numeru 1)
   [x] - drukowania za owym numerem przyrostka /mm np. /01 dla stycznia
   W związku z tym usunięto parametr STUD z pliku KPR_BC.INI

-- 990.01g ------------------------------------------------- 24.01.2019 -----
11.Poprawiono dekretację "Wydatki na pojazdy samochodowe" (m.i. numer kolumny)
   uruchamianej poprzez "> Korekty rejestrów VAT"

-- 990.01h ------------------------------------------------- 25.01.2019 -----
12.DRA, wydruk "F-51..4" - poprawiono sumę łączną składek ZUS.51

-- 990.01g ------------------------------------------------- 26.01.2019 -----
12.Umowy zlecenia.
   - Księgowanie do KPR wg "Daty uregulowania" a jak nie wprowadzona to wg
     daty rozliczenia
   - dodano możliwość księgowania tylko kosztów umowy (bez ZUSu)

-- 990.01h ------------------------------------------------- 27.01.2019 ---@-
13.Podstawa "virtualna" NFZ dla kodów 1211, 1240 - ustawiono na 620,00

-- 990.01i ------------------------------------------------- 28.01.2019 -----
14.Dodano rozliczanie "Wydatków na pojazdy samochodowe" dla nieVATtowców
15.Dodano wydruk (graficzny) nowego RMUA_5
16.Poprawiono sprawdzanie powtórzeń numerów dokumentów księgowych i
   rozszerzono sprawdzanie do 6 ciu miesięcy (bieżący + 5 wstecz)

-- 990.01L ------------------------------------------------- 29.01.2019 ---@-
17.Wynagrodzenia: zaznaczenie "(x) wypłata na konto" - ustawia odpowiednio
   kwotę do wypłaty w pole "Przelano na konto"
18.Przywrócono stary sposób obliczenia wynagrodzeń kolumny 5 i 10  nn*kwota
   (w nowym jak nie wpisano ilości - domyślnie przyjmowało się 1.00)
19.Poprawiono eksport DRA (Blok VI) KEDU_5 do Programu Płatnika

-- 990.01m ------------------------------------------------- 30.01.2019 -----
20.GUS - pobieranie danych. Domyślnie przy pobieraniu program skraca nazwy na
   ogólnie przyjęte: "SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ" na "Sp.z o.o."
   Jeżeli mają być pobierane nazwy bez skracania - należy uruchomić program
   z parametrem "-lgus" lub "/LGUS"
21.Poprawiono przywoływaną klawiszem F5 - domyślną ilość dni obowiązku pracy
   za miesiąc XII. (było 23 winno być 20)
22.Dla wersji WK990 - wymiana modułu print.dll na nowszy (większy) - stary
   nie był w stanie w ogóle pobierać aktualizacji programu protokołem SSH
23.Zmiana działania modyfikacji #17. Ustawienie na wypłatę "gotówką" pozwoli
   na wprowadzenie części zapłaty przelewem.

-- 990.01n ------------------------------------------------- 31.01.2019 -----
24.Ze względów psychologicznych zablokowano dostęp do kwot w formatce RPA
25.Dekretacja/Edycja dokumentów: Podatek VAT odliczenie (*) proporcjonalne
   dla stawki początkowej 100% - wyświetlało (nie mieszcząc się) 10%
   ale liczyło poprawnie od 100%

-- 990.02  ------------------------------------------------- 02.02.2019 -----
26.Wyłączono miesięczne rozliczanie "dobrych" długów (89a) dla kwartalników.
27.Poprawka tekstowego wydruku PIT-4M: P4(8).ARK - nie drukowało okresu
28.Nowe deklaracje VAT-7(19) i VAT-7K(13) wg Dz.U.193/2019 z 31.01.2019.
   Do końca roku 2019 (!) można używać starych formatów, bez koniecznych
   załączników VAT-ZZ i VAT-ZD. Choć wzory obowiązują od 01.02.2019, nie
   opublikowano jeszcze nowych schematów XSD do wysyłki elektronicznej, tak
   więc program używa starych, co sygnalizowane jest stosownym komunikatem.

-- 990.02a ------------------------------------------------- 03.02.2019 -----
29.ZUS-RPA - zmiany odnośnie wyjaśnień opublikowanych na stronach www.zus.pl
   w broszurze "Poradnik ZUS RPA.pdf":
   - pola III.B i III.C wypełniane alternatywnie, a nie równocześnie
     (w przypadku nie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek).
     Blok III.C wypełnia się jeżeli W BIEŻĄCYM (!) miesiącu przekroczono
     maksymalna roczną podstawę wymiaru składek - (wg opisu ZUS).
   - pola III.D i III.E (wg objaśnień:"dotyczy takich składników wynagrodzenia
     np. dodatku stażowego, które w okresie świadczenia pracy stanowią
     podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
     a wyłączenie ich z tej podstawy nastąpiło tylko dlatego, że zostały
     wypłacone obok ww. świadczeń związanych z niezdolnością do pracy lub
     macierzyństwem. Prawo do pobierania tych składników w czasie niezdolności
     do pracy, wynika z postanowień układów zbiorowych pracy")
   Tak więc, by zaspokoić najbardziej wyuzdane pożądania ZUS, dodałem
   możliwość edycji formularza RPA przed zatwierdzeniem DRA,
   oraz możliwość wymuszenia utworzenia pustego RPA do zestawu celem
   wypełnienia ręcznego wg własnego pomysłu.
30.Dodano koszty rozliczania pojazdów dla firm biernych płatników VAT

-- 990.02b ------------------------------------------------- 05.02.2019 -----
31.Księgowanie faktur wystawionych przez biuro u podatników dokonujących
   sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej - nie ustawiało %tu odliczenia
   (jaki można poprawić w edycji przeglądania pełnego klawiszem CtrlF10)

-- 990.02c ------------------------------------------------- 06.02.2019 -----
32.Wydatki na pojazdy samochodowe. Dla pojazdu, w którym nie zaznaczono
   ograniczenia kosztów eksploatacji czy/i luksusu, przy pobieraniu nie
   zaznaczało domyślnie ustawionego ograniczenia VAT do 50%.
   Do menu szybkiego wyboru dodano 50% VAT i 100% KUP.

-- 990.02d ------------------------------------------------- 08.02.2019 -----
33.Wydruk tekstowy listy płacy. W podsumowaniu nie pokazywał się składnik
   przeliczany #5 i #10.
34.Dodano programową walidację druku ZWUA (kody, daty)
35.Wydruk RPA - poprawiono wydruk pozycji III.A.D 03..05
34.BŁĄD SPŁAT i ROZLICZEŃ W DANYCH ZA LATA UBIEGŁE wersją programu kpr_2019.
   Program wprowadzając spłatę w danych za lata ubiegłe (dane formatu 880)
   ustawiał w zapisach KPR kwotę w kolumnie pierwszej na brutto (w większości
   przypadków) poprzez niepoprawną konwersję zwrotną rekordu z 990 na 880.
   Jeżeli dokonano takich spłat, należy zaktualizować program za rok 2018
   do bieżącej wersji KPR_2018 KP980.14 i wykonać odczyt danych np. poprzez
   przeglądanie pełne, czy przygotowanie wydruku księgi czy rejestru.
   Program KP980.14 dokona analizy takich przypadków (jak również przypadków
   importu danych z innych systemów, gdzie kwota netto nie jest zgodna z
   zapisem do KPR) i po potwierdzeniu naprawi taki dekret.
   Każda operacja naprawy zostanie zapisana do pliku KOR990A.TXT w katalogu
   firmy w roku 2018.

-- 990.02e ------------------------------------------------- 09.02.2019 -----
35.Dodano automat naprawiający błędy opisane w #34 z pozycji menu:
   "Księgi - Zestawienia - Korekta błędu ..."

-- 990.02f ------------------------------------------------- 11.02.2019 -----
36.Dodano opublikowaną dzisiaj wersję XML dla deklaracji VAT-7(19),-7K(13)

-- 990.02g ------------------------------------------------- 14.02.2019 -@---
37.a) Ewolucyjna przebudowa rekordu danych księgowych KP990:
   - edycyjna wartość kolumny KPR jest jak w roku ubiegłym obliczana jako
     netto dekretu VAT i pomniejszona o wartość z kolumny drugiej
     (oczywiście w dużym uproszczeniu, gdyż kombinacji jest więcej)
   - na dole ekranu pozostaje (nadal) kwota nieodliczonego VAT
   - % dochodowy uznania w koszty (np.auta) nie zmienia wysokości zapisu
     kolumny pierwszej na ekranie dekretu, tj. wychodzimy z założenia
     że dopiero będziemy ograniczać zapis, a nie, że wpisując ową wartość
     zastosowano takowy % - jak było do tej pory (było poprawnie ale
     uznaliśmy - użytkownicy i autor - że teraz będzie poprawniej, łacniej)
   - jeżeli występuje vat nieodliczony do uznania w kosztach i/lub %uznania
     po prawej stronie nad wartością OGÓŁEM pojawia się pozycja "=KosztPD"
     zawierająca kwotę, jaka zostaje uznana za koszt uzyskania i w takiej
     wartości znajdzie się na wydrukach księgi i w pliku JPK
   b) W związku z tym dekretowane dokumenty o innym miesiącu zapisu do KPR a
     innym do VAT zostanie poprawnie podzielone, gdzie VAT nieodliczony
     przypisany do dokumentu VAT odliczany będzie w miesiącu tej dekretacji,
     tzn. że dokument 'zapis tylko do vat' posiadający ograniczenie w
     odliczeniu VAT (jak i również %uznania w koszty) zostanie uwzględniony
     w wydruku PKPiR i umieszczony w JPK
     Dotyczy głównie nie rozliczonych dokumentów dla małych podatników i
     kosztów tzw. komunlanych.
   c) Konwersja rekordów następuje automatycznie w momencie odczytu danych
   d) dodano w edycji dekretu edycję %"luksusu" tj. proporcji odliczenia
   e) W związku z tym zmieniono wstępną dekretacje kosztów pojazdów, tj. nie
     ma potrzeby wstępnego podawania kwoty netto i vat. Dodano dekretację
     dla zapisów przez KPR dla vatowców.
38.Umowy zlecenia. Dodano pozycje "RPA za ROK:" przypisującej wynagrodzenie
   do roku wykonania czynności. Jeżeli rok jest różny od roku księgowego a
   wynagrodzenie jest oZUSowane a osoba jest pracownikiem to pojawi się na
   formularzu RPA w pakiecie rozliczenia miesięcznego DRA.
   Ustawiane klawiszem Ctrl-Z
39.Pracownik RPA - poprawiono wprowadzanie przypisanego roku do większego
   od roku księgowego, np. Wynagrodzenia w 2019 za 2020 rok.
   Dla bezpieczeństwa ograniczono Rok do lat 1999..2099
40.RPA - wypełnianie bloków w myśl najnowszych interpretacji:
   III.B - cała kwota podstawy do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych
   III.C - w takiej części w jakiej nie zostało uwzględnione w podstawie
           ubezpieczeń emerytalno-rentowych, czyli =  "Wy - Em.Re."

-- 990.02h ------------------------------------------------- 14.02.2019 -----
41.Zmodyfikowano opcję: menu Księgi-Administracja-Operacje na terminie
   zapłaty - wg (x) ustaw "Datę Zapłaty = Data Wystawienia"
42.Rozszerzono generowanie RPA od umowy zlecenia nie tylko od pracowników.
43.Wynagrodzenia - Świadczenia. Dodano "śledzenie" sumy dni dla kodu 331
   liczonych od początku roku do bieżącego miesiąca wg różnicy okresów Od-Do.
   Informowane jest przekroczenie 14 dni dla osób po 50-tce i 33 dni dla
   pozostałych.

-- 990.02i ------------------------------------------------- 15.02.2019 -----
41.Dekretacja "Wydatków na pojazdy samochodowe"
   - dekretacja zawsze do kolumny 13 a nie do ostatniej kolumny kosztów
   - numer rejestracyjny wpisywany wg ustawień również dla zwykłego dekretu
42.Koszt Księgowy - był uwzględniany tylko w kolumnach 13 i 15, dodano
   kolumny 10,11.
43.Naprawiacz #34 nie uwzględniał rozliczonych dokumentów "Metoda kasowa"
   co uzupełniono w tej wersji.

-- 990.02j ------------------------------------------------- 15.02.2019 -----
44.Ze względów humanitarnych dodano możliwość tworzenie starych wersji
   deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12).
   Do ustawienia "[x] Używaj starych deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12)"
   w menu: System - Konfiguracja programu - Ustawienia deklaracji PIT i VAT

-- 990.02k ------------------------------------------------- 15.02.2019 -----
45.Tworzenie RPA - data okresu nauczycieli "Do" pobierana była z "Od"
46.Przebudowa algorytmów na VAT nieodliczany w KPR:
   - dla dokumentów nie będących Księgą i dla będących ale z kolumną "0"
   - na wydrukach - opis i usunięto dokumenty jakie się drukowały
   - zapis na ekranie "=KosztPD" dla dokumentów z kolumnami "0"
47.EPIZ
   - Rejestr dla nie VATowca nie generował wartości i nie wpisywał w pole
     opis treści operacji
   - usunięto informację "=KodztPD" z dokumentów kosztowych VAT

-- 990.02L ------------------------------------------------- 16.02.2019 -----
48.RMUA od pracownika i od umowy zlecenia - uzupełniono wypełnianie bloków
   III.E. i III.F. w takiej funkcji jak RPA (w zestawie DRA)

-- 990.02m ------------------------------------------------- 18.02.2019 ---@-
49.Wydruki rejestrów. W przypadku numeracji miesięcznej księgi - dodano
   ustawianą (menu Firma: ustawienia księgi) możliwość wydrukowania numeru
   wg KPR wg standardu "numer/mm"
50.Jeżeli w uruchomionym programie za 2018 otworzona jest deklarację VAT-7
   za ostatni okres w roku a w programie za 2019 wykonujemy podliczenie
   lub próbę utworzenia deklaracji za pierwszy okres po wyświetleniu
   komunikatu "(Net) dane niedostępne" program wyłączał się.
51.Do edycji dokumentu w menu podręcznym (Ctrl-F10) dodano możliwość
   wpisania %uznania kosztów (pojazdów) dla dekretu w kolumnie 13-tej.

-- 990.02n ------------------------------------------------- 19.02.2019 -----
52.Poprawiono zestawienie ogólne dla dokumentów bez części KPR
53.Wydruk rejestrów z niezatwierdzonych okresów - przywrócono numerację
   wstępną KPR

-- 990.02o ------------------------------------------------- 20.02.2019 -----
54.W zapisach do KPR i rejestrze VAT-nieodliczony pojawiał się VAT dokumentów
   sprzedaży "~MP~ metoda kasowa", rozliczonych wersją do KP990.02c włącznie.
55.Dodano arkusze wydruku "pełen formularz" dla PID-5.
56.Zaktualizowano łącznik GetUPO.DLL wpisujący z programu bcEDEK status
   do deklaracji VAT-7 i plików JPK.
   W programie bcEDEK proszę ustawić właściwą ścieżkę do tej biblioteki.

-- 990.02p ------------------------------------------------- 20.02.2019 -----
57.VAT-8(9) i VAT-9M(8) - nie działał wydruk przelewu.

-- 990.02r ------------------------------------------------- 21.02.2019 -----
58.Czasami dla rozliczenia VAT w proporcji 100% pojawia się "=KosztPD" mimo
   że wartość z kolumny jest równa wartości odliczenia. Wynika to
   niedoskonałości obliczeń zmiennoprzecinkowych koprocesorów.
59.Wystawianie faktur za obsługi biura w firmie gdzie vat od zakupów
   rozliczany jest w proporcji - nie ustawiało domyślnie wartości podatku
   VAT nieodliczonego. W taki wystawiony już dokument należy poprawić np.
   klawiszem F4 czy F9 i zapisać a dokona się ponowne poprawne przeliczenie.

-- 990.02s ------------------------------------------------- 22.02.2019 -----
60.Wychodzą na przeciw interpretacją dodałem w menu: System ->
   Stałe podatkowe -> Ustawienia "Złe długi" pozycję:
   [x] Termin 90-dniowy tylko dla terminu płatności od 03.X.2018
   jaka do zeszłorocznych długów stosuje termin 90 dniowy tylko dla
   tych dokumentów, których termin płatności jest większy od tej daty.
61.Pliki JPK - MF zmieniło cichaczem 21.02.2019 niezmienialne adresy schematów
   weryfikujących JPKi zawartych w zmiennej "noNamespaceSchemaLocation",
   tak więc usunięto stare adresy z tychże.

-- 990.02t ------------------------------------------------- 24.02.2019 -----
62.Dodano wdrukowywanie XY w formularze ZUS
63.VAT nieodliczony od rejestru Środków Trwałych i WNŚT:
   było: robił się dekret (chyba że ustawiono wyłączenie <vat!~pd>)
   jest: robi się dekret w koszty z VAT nieodliczonego jeżeli zadekretowano
   wartość do pierwszej kolumny 13 lub 15.
64.Dodano do zestawienia ogólnego - zestawianie wg wartości brutto,
   oraz dokumentów KPR rozliczanych ograniczeniem %-tu czy wg proporcji

-- 990.03  ------------------------------------------------- 01.03.2019 ---@-
65.POPRAWKA.Dokumenty paliwowe (z rozliczeniem PD 20% lub 75%) wprowadzone
   z ograniczeniem VAT (50% lub do kwoty) jako dokument podzielony, gdzie
   część do księgi pozostała w styczniu a VAT został przeniesiony do lutego
   to w miesiącu lutym VAT nieodliczony w koszty (i na wydruk księgi)
   zmniejszany był dwukrotnie np. (VAT niedoliczony * 75%) * 75%
66.Interpretacja "Krajowej Informacji Skarbowej" jednoznacznie udowadnia, że
   1) złe długi z terminem płatności po 03.10.2018 rozliczamy wg 90 dni a
      wcześniejsze wg 150 dni - co było już dostępne jako opcja w programie
      od aktualizacji #60 - ustawione od teraz domyślnie
      Przytaczam ów artykuł z Dz.U. 2244/2018
      "Art.46. Przepisy art. 89a ust. 1a i art. 89b ust. 1-2 ustawy zmienianej
      w art. 20 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się również do
      wierzytelności powstałych przed dniem 1 stycznia 2019 r., których
      nieściągalność została, zgodnie z art. 89. 1a ustawy zmienianej w art.
      20 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uprawdopodobniona po dniu
      31 grudnia 2018 r."
   2) ustawy piszą złośliwi pseudo-szyfranci, starający się wyuzdanym
      językiem prawniczym zasłonić swoje braki w zakresie praktyki księgowej
      i zagmatwać rzeczy wydające się na proste i jednoznaczne tak by nie
      miały nic wspólnego z logiką i ciągłością zdarzeń gospodarczych.

-- 990.03a ------------------------------------------------- 01.03.2019 -----
67.Lista płacy u pracownika z niezatwierdzonymi danymi skopiowanymi z danych
   z poprzednich okresów gdzie była wypłata na przelew, przy braku wynagro-
   dzenia (lub ujemnej wypłacie przy potrąceniach) - na wydruku listy płacy
   LP007.ARK, LP008.ARK pojawiały się nieprawidłowe dane w pod pozycjach
   wypłata gotówka i przelewem, jako kwota wynikła z niewidocznego przelewu
   poprzedniego okresu.

-- 990.03b ------------------------------------------------- 10.03.2019 -----
68.Zestawienie ogólne (po reorganizacji #64) - wybieranie firmy z bazy F3 i
   automatu F5 działało z pól Dzień i Dowód zamiast NIP, Firma, Adres.
69.Poprawiono eksport KDU/XML z ZUA i ZZA dla kodu adresu zagranicznego.
70.Wniosek o sposobie wypłaty wynagrodzenia OBA(1) - jeżeli osoba jest tylko
   zleceniobiorcą (UZ/UoD) drukowany jest stosowny inny opis pól.
71.Ponieważ występują dziwne przypadki w weryfikacji ZUS dla obniżonych
   płatników z komunikatem że brak DRA/RCA II (mimo złożenia go w styczniu)
   dodałem opcję u właścicieli "[x] Generuj DRA/RCA II dla każdego miesiąca"
   zaznaczenie której powoduje wygenerowanie tego załącznika "na żądanie"
   i pozwoli zweryfikować zestaw i wysłać do ZUS.
   ( Umieszczam tymczasowo do kompleksowego naprawienia programu Płatnika )

-- 990.03c ------------------------------------------------- 11.03.2019 -----
72.Z generowania pliku JPK usunięto z zakupów dokumenty, w jakich nie
   występuje VAT (np. zaksięgowane do rejestru tylko ze stawką ZW)
   Dotychczas pojawiał się jako zapis bez kwotowy (bez netto i vat)
73.Zamykanie miesiąca - w przypadku wystąpienia nie rozliczonych dokumentów
   POP nie pojawiał się mówiący o tym komunikat o tym że, nie można zamknąć
   miesiąca.

-- 990.03d ------------------------------------------------- 21.03.2019 -----
74.U tych, którzy zamknęli miesiąc księgowy wersją programu <= 990.02g (mino
   komunikatu o potrzebie aktualizacji programu o ewolucyjnej zmianie rekor-
   dów), rekordy konwertowane w locie potraktowały rejestr bez prawa do odli-
   czeń jak rejestr z odliczeniem 0% co w efekcie ustawiało zapis w KPR (na
   ekranie i wydruku) jako netto zamiast brutto.

-- 990.03e ------------------------------------------------- 28.03.2019 -----
75.Zestawienia ogólne - Eksport F6. Poprawiono zapis dla separatora spacji
   i pozostałych gdy łączna długość wiersza była > 255 znaków
76.Usuwanie dokumentów złych długów poprzedzono stosownym wyjaśniającym
   komunikatem informującym co i jak zrobić dalej.

-- 990.04  ------------------------------------------------- 04.04.2019 -----
77.Algorytm sprawdzania powtórzeń numeru - modyfikacja: dokumenty sprzedaży
   sprawdzane wg numeru dokumentu, dokumenty kosztowe wg czystego numeru NIP
   i numeru dokumentu (ustawione na duże i tylko znaki: [0..9 A..Z - # .])
78.ZUS: Wydruk ZZA - poprawiono opis pola VII.Dane o dobrowolnym ...

-- 990.04a ------------------------------------------------- 18.04.2019 -----
79.ZUS - wypełnianie danych osoby ubezpieczonej. Dodano do konfiguracji
   opcjonalne wypełnianie pola Inny Numer (np. dowód lub paszport) albo
   zawsze jak jest wprowadzony (domyślnie) albo tylko jak nie PESELu.
80.Podgląd zestawienia dla separatora "Spacja" - okrojono długość pól
   by się wyświetlało w jednej linii

-- 990.04b ------------------------------------------------- 19.04.2019 -----
81.Wynagrodzenia, świadczenia: wybranie kodu 311 ustawiało P,X zamiast B

-- 990.04c ------------------------------------------------- 25.04.2019 -@---
82.Wynagrodzenia. Obliczanie drugiego progu dla pracowników obliczało
   wg 36% zamiast 32%
-- 990.05 -------------------------------------------------- 02.05.2019 -----
83.Dodano funkcjonalność polegająca na sprawdzaniu numeru NIP wprowadzonego
   do dokumentu - z numerem NIP bieżącej firmy:
   - przy zatwierdzaniu dokumentu VAT
   - przy pobieraniu danych z GUS
   - przy zatwierdzaniu miesiąca
84.Moduł wydruku bcPrint.dll - nowsze wydruki graficzne, m.i. mniejsze
   generowane pliki PDF (FastReport 6.1.3)

-- 990.05a ------------------------------------------------- 06.05.2019 -----
85.Dodano wywołanie programu RMUA5.EXE z listy deklaracji DRA
   ( roczne RMUA(R) - darmowy dodatek do KPR do pobrania ze strony
     https://bcsopot.com.pl/kp990.php )

-- 990.05b ------------------------------------------------- 08.05.2019 -----
86.Świadczenia: zliczanie dni chorobowego było wg kodu 311 zamiast 331
   ( błąd prawdopodobnie od wersji 990.04b )
87.ZUS - eksport do Programu Płatnika - zmian algorytmu encoding=""
   - standardowo "UTF-8": gdzie znaki nie obsługiwane przez program
     (tj. cyfry, Litery + polskie + opisane zagraniczne ) wprowadzane są
     jako '?' co umożliwia wygenerowanie poprawnego techniczne XMLa
   - wg wyboru w konfiguracji: 'Budowa długich nazw plików XML, KDU'
     i ustawienia 'Pliki JPK, ZUS-KDU: [X] generuj w encoding="IBM852"'
     i wówczas wszystkie znaki wpisane (np. ALT +215=×) czy wklejone do KPR
     zostaną w takiej postaci zapisane w pliku XML encoding="IBM852"
88.bcPrint.dll - poprawka zapisania formularza f(save as compress)

-- 990.05c ------------------------------------------------- 13.05.2019 -----
89.Przeglądane pełne - usuwanie zapisów od następnego "Truncate" rozszerzono
   do wszystkich następnych miesięcy a nie tylko bieżącego
90.Dodano uproszczone generowanie JPK_FA(2) wg daty utworzenia >= 01.07.2019
91.do zmiany #83 - dodano wyłączenie tej funkcji w konfiguracji programu

-- 990.05d ------------------------------------------------- 15.05.2019 -----
92.Złe długi. Jeżeli firma jest kwartalnikiem, i zaznaczono by rozliczała
   automatycznie "dobre" długi (89a) i jednocześnie zaznaczono, by złe długi
   (89b) rozliczać miesięcznie, to jak zatwierdzany miesiąc nie był końcem
   kwartału i był zaksięgowany niezapłacony dokument sprzedaży jakiego
   zapadalność "dobrego" długu przypadała na koniec tego kwartału - program
   nie pozwalał zamknąć miesiąca meldując że jest jakiś dokument do
   wystornowania, który jednak nie był pokazywany na liści dokumentów do
   wystornowania bieżącego. (od wersji 01c #5)

-- 990.05e ------------------------------------------------- 21.05.2019 -----
93.Dodano w pozycji menu Księgi -> Zestawienia ->
   "Sprawdź poprawność importu danych: kwota KPR f(netto,vat nieodliczony)"
   Jest to funkcjonalność sprawdzająca poprawność importu, przeniesienia, itp
   dokumentów z innych systemów do KPR, w jakich suma kwot zaksięgowanych
   do KPR jest różna od sumy netto z dokumentu. Jeżeli tak, to po
   potwierdzeniu dokument taki jest korygowany, w pliku 'KN990.TXT' jest
   informacja o tej korekcie, oraz w uwagach wpisany jest znak '*'

-- 990.05f ------------------------------------------------- 27.05.2019 -----
94.JPK_PKPIR. Blok <PKPIRInfo>, pozycja <P_3> "Razem koszty uzyskania
   przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów"
   nie ujmowała (mimo zaznaczenia w menu Firma - spisy z natury)
   różnicy remanentowej.

-- 990.06  ------------------------------------------------- 04.06.2019 -----
95.ZUS KDU-ZUA:
   1) Jeżeli nie wypełniono daty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
      (np. dla braku obowiązku) - usuwany jest blok VI.
   2) Jeżeli nie występują składniki dobrowolnego ubezpieczenia społecznego
      usunięty jest pusty blok VIII.
96.Dane pracownika:
   a) Wydruk świadectwa pracy:
      - usunięto dane rodziców,
      - dodano informację "okres przechowywania dokumentacji pracowniczej"
   b) dodano wydruk "Wzór informacji o zasadach ewidencji (kasy fiskalne),
      o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4,
      załącznik nr 1 do rozporządzenia. (wg Dz.U. 816/2019)
   c) Rozwiązanie umowy: dodano informację "okres przechowywania
      dokumentacji pracowniczej"
97.VAT-7 zmiana od deklaracji za 05.2019 algorytmu przeliczania działu E.
   wg nowych objaśnień Dz.U. 1023/2019 (odliczania kasy P_55 -> P_56)

-- 990.06a ------------------------------------------------- 19.06.2019 -----
98.Rejestry "rozliczeniowe" bez części KPR (ImportUslug, Dostawa-płatnikiem
   nabywca, WNT, ImportArt33) - jeżeli zaznaczono w dopisywaniu
   "Podatek VAT-odliczenie: (x) bez prawa do odl.", to nieodliczony VAT nie
   dodawał się automatycznie do zapisu w koszty KPR jako "VAT nieodliczony".
   Przypadek dotyczy podmiotu importującego usługi zwolnionego z VAT
   rozliczającego się VAT-9M i prowadzącego księgowość PKPiR.
   By nie zmieniać wyniku w dokumentach już zadekretowanych (np. w poprzednich
   okresach program ustawi w takowych znacznik <vat!~pd> - by nie ujmować
   vat nieodliczonego w kosztach a w uwagach dodany zostanie opis "~06b"
   by móc takie dokumenty zlokalizować.
99.Pracownicy - dodano wydruk rezygnacji z PPK (Dz.U.1102/2019) PPK_RE
100.Lista pracy - w wydruków obciążeń usunięto stare numery kont i dodano
    łączna kwotę do wpłaty na konto ZUS
101.Lista umów zleceń - j.w.

-- 990.08  ------------------------------------------------- 01.08.2019 ---@-
102.Stosownie do zmian w podatku dochodowym wg Dz.U. 1394/2019 dodano:
 - wynagrodzenia: blok "Młodociani -26+" w którym wprowadzamy dane
   niezbędne do rozpoczęcia takich rozliczeń
   Wiązało się to z całkowitą przebudową systemu obliczeń - proszę
   przestudiować Art.3 pkt 1 wg Dz.U.1394/2019 "którą płatnik obliczyłby,
   gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony"

 - umowy zlecenia: dodano znacznik umożliwiający takie rozliczenia

Uwaga, na dzień 01.08.2019 10:00 Krajowa Informacja Podatkowa nie może
       jednoznacznie udzielić odpowiedzi na pytania:
       - czy praw przysługuje do rozliczenia do miesiąca ukończenia
         26 lat włącznie (program przyjmuje włącznie)
       - czy w miesiącu przekroczenia limitu kończymy rozliczanie od
         następnego miesiąca czy w takim miesiącu rozliczamy część
         jako zwolnioną a część jako opodatkowaną
Tak więc zaleca się czujność !!!

-- 990.08a ------------------------------------------------- 01.08.2019 ---@-
103.Poprawka rozliczeń - jeżeli składnik wynagrodzenie nie podlegał
    opodatkowaniu ani oZUSowaniu, ustawiał się jako "zwolniony" i
    zmniejszał odliczenie ZUS od podstawy opodatkowania (jako ZUS nie przy-
    sługujący do odliczenia w proporcji)

-- 990.08b ------------------------------------------------- 05.08.2019 -----
104.Umowy zlecenia:
    a) Księgowanie umowy zlecenia. Jak nie ma numeru umowy - to wprowadzany
       jest wyraz 'BRAK' by nie było problemów z JPK_PKPiR
    b) dodano kilka zabezpieczeń -26+, by nie zatwierdzić umowy po 26
       urodzinach

-- 990.08c ------------------------------------------------- 05.08.2019 ---@-
105.Wynagrodzenia -26+ (ewolucje+)
    Ponieważ jak się okazało nie wszystkie składniki wynagrodze podlegają
    wykluczeniu z opodatkowania -26+ wprowadzamy zmiany: od tej wersji
    programu jedyne składniki jakie podlegają wykluczeniu to składniki z
    kodem wynagrodzenia: 11 12 21 22 31 i 32.
    Składniki z innym kodem np. 50 będą wykluczone w wykluczenia opodatkowana
    - tj. będą zawsze podlegały "normalnemu rozliczeniu" (np.pakiet medyczny,
    nagrody itp.). Kody ustawiamy w składowych wynagrodzeń.
    Patrz #106

-- 990.08d ------------------------------------------------- 07.08.2019 -----
106.Wynagrodzenia -26+ (ewolucje+) drugie starcie o interpretacje:
    Dodano w stałych podatkowych blok "Wynagrodzenia dla -26+" a
    w nim możliwości:
     - ustawienia kodów z aktualizacji #105
     - ustawienia czy świadczenia finansowane przez pracodawcę też
       podlegają zwolnieniu z opodatkowania
    Stosownie do tego ponownie przebudowano algorytmy nie naliczania
    podatku i nie odliczania części zapłaconego NFZ w stosownej proporcji

-- 990.08e ------------------------------------------------- 07.08.2019 -----
107.Wynagrodzenia - poprawka - świadczenia dla nie -26+ rozliczały się
    jak dla nich.

-- 990.08f ------------------------------------------------- 12.08.2019 ---@-
108.Wynagrodzenia - poprawka-26+: Jeżeli przy składnikach zwolnionych z
    opodatkowania a oZUSowanych występowały dodatkowo składniki wynagrodzenia
    z których jeden był zaznaczony do opodatkowania a drugi do opodatkowania
    i oZUSowiania, to odliczenie ZUS od podstawy podatku następowało w
    proporcji przychodu opodatkowanego do całkowitego a powinno od proporcji
    podstaw ZUS od składników opodatkowanych do sumy podstaw ZUS składników
    podlegających i możliwych do nie opodatkowania.

-- 990.08g ------------------------------------------------- 15.08.2019 -----
109.Wynagrodzenia - poprawka-26+: W 2019 nie można złożyć oświadczenia jeżeli
    się przekroczy pierwszy próg. Natomiast jak się złożyło i przekroczyło
    to program przy wyliczaniu należności - wyłączał się. Teraz wylicza
    proporcjonalnie do przekroczenia (choć nie powinien).

-- 990.08h ------------------------------------------------- 24.08.2019 -----
110.Treść wydruku Umowy Zlecenia Par.4 - o naliczeniu i odprowadzeniu podatku
    zmieniono stosownie dla zaznaczenia "zwolnienie -26+"
111.Wynagrodzenia -26+ (ewolucje+) trzecie starcie o interpretacje:
    Dotyczy zwolnienia wypłacanych świadczeń i wynagrodzeń za czas choroby
    Tak więc w stałych podatkowych -26+ dodano trzecią możliwość:
    "(x) zwolnieniu podlegają jedynie kody wg numerów:
         331;335;"  - lista edytowalna
112.Karta przychodów - dodano kolumny: Łączny przychód wg składowych
    wynagrodzeń, łączne wpływy ze świadczeń, uznany przychód zwolniony
    dla młodych -26+.
    Wydruki graficzne: KARTAPRZ, KATRA001 i KARTA002;
    Pełny formularz  : KARTAPRZ

-- 990.09  ------------------------------------------------- 06.09.2019 -@---
113. ak#112 - KARTAPRZ nie zawsze zadziałał formularz (brak "Rx.Miesiac")
114."-26+". Dla małych kwot przychodów zwolnionych, dla których z racji
    zwolnienia zerowane są koszty uzyskania (art.22, 3b) wyliczanie
    "jak gdybowej" wysokości ograniczenia (art.83,2a) - zawyżało ją,
    co skutkowało tym, że wynagrodzenie takie wychodziło mniejsze niż
    przed zastosowaniem zwolnienia.
    Od tej wersji do wyliczenia "jak gdybowej" zaliczki ustawiane są
    koszty uzyskania przychodu wg ustawienia ([x]podstawowe, [x]zwiększone,
    a dla [x] inne ... - ustawiane sa podstawowe) i wszystko wraca do normy.
115.Od tej wersji Umowy Zlecenia zwolnione dla -26+ nie wchodzą do PIT-11(24)
    (ponieważ nie ma takiej rubryki, a nie są opodatkowane)

// "czynny 1485b-84k8a45"

-- 990.09a ------------------------------------------------- 09.09.2019 -----
116.Drobne zmiany w pouczeniu w Świadectwie Pracy wg Dz.U.1709/2019 z 07.09,
    m.i. zmiana odwołania z 7 na 14. (całe szczęście zrezygnowano z kodów
    "QR Code" dla komórkowców i smarfonowców jakie były w projekcie)
117.Dodano weryfikowanie numerów NIP wg "białej listy" klawiszem Ctrl-V
    z numerów NIP z dekretu księgowego, bazy adresów i automatów księgowych.
    W konfiguracji można wybrać nowa lub starą metodę czynną do końca roku
118.Dodano pobieranie danych wg danych z "białej listy" z jednoczesnym
    sprawdzeniem statusu klawiszem Ctrl-B z dekretu księgowego i bazy
    automatów księgowych.
    Do bazy głównej firm pobierane są dane oraz numer rachunku bankowego.
    Ponieważ adres jest innego formatu niż w "białej liście" program próbuje
    podzielić wynik na kod, miasto i resztę - należy to zweryfikować.
119.Dodano pokazanie aktywnych kont firmy (na dzień wystawienia dokumentu)
    wg "białej listy" dla dekretu księgowego:
    - w trakcie edycji: klawiszem Ctrl-L z numeru NIP
    - przy przeglądaniu pełnym: klawiszem Ctrl-K

-- 990.09b ------------------------------------------------- 12.09.2019 -----
120.Oddzielono wyszukiwanie NIPpów krajowych i zagranicznych od białej listy
121.MF "ot tak sobie" zmieniło format zwracanych danych - stosowna poprawka.

-- 990.09c ------------------------------------------------- 13.09.2019 -----
122.Kolejne tajne zmiany zwracanych wyników "białej listy" przez MF

-- 990.09d ------------------------------------------------- 27.09.2019 -----
123.Dz.U. 2019/1835 z 26.09.2019 - zmniejszenie podatku, zaliczek i
    zwiększenie kosztów uzyskania
  a) PIT-5 zaliczki od stycznia do sierpnia wg starego systemu,
     zaliczki od września i od trzeciego kwartału wg procedury przejściowej,
     podatek za grudzień wg skali przejściowej
  b) stałe podatkowe - pakiet pracowniczy - dodano nowe wartości domyślne
     kosztów uzyskania zwykłych i zwiększonych, zmniejszenia do podatku,
     podzielone na okres 01-09 i 10-12 2019.
     Uwaga: Korekta roczna zmniejszenia uległa zmianie z 0,06 na 0,05 groszy
  c) pracownicy:
     - nowe koszty uzyskania i zmniejszenie, zaliczki w pierwszym
       przedziale wg 17% od wynagrodzeń wypłaconych od października włącznie
     - możliwość zaznaczenia, że ostatnie trzy miesiące rozliczamy wg 17,75%
       ( w pozycji "Zaniechania PD, wykluczenia" )
  d) umowy zlecenia - tworzenie nowej umowy - zapytanie od termin rozliczenia
     celem wpisania domyślnej stawki podatku: rozliczane do 30.09 wg 18%,
     czy rozliczanie od 01.10 wg 17%
124.Poprawka weryfikacji NIPów zagranicznych przy wyborze "białej listy"
125.ZUS - poprawka opisów dla ZWUA pola V.02
    "Kod wygaśnięcia/kod trybu rozwiązania stosunku pracy" opracowanego
    przedwcześnie na projekcie ustawy.
126.VAT - informacja o przekroczeniu limitu 200 000 zł dla nie VATowców
    ujmowane jest teraz w proporcji dni działalności w roku liczonej
    od daty rozpoczęcia działalności jeżeli przypada w bieżącym roku

Za te wszystkie nieoczekiwane zmiany - zapłacimy w przyszłym roku.

-- 990.09e ------------------------------------------------- 28.09.2019 -@---
127.Błędnie ustawiono zwiększone koszty na 350,00 zamiast 300,00 zł

-- 990.09f ------------------------------------------------- 30.09.2019 -@---
128.Poprawka wyliczenia podatku od pracowników mających zadeklarowaną własną
    stawkę - naliczało 100 x mniejszy podatek (nie przeskalowało stawki
    podatku, jaki dla obliczeń zwiększono by móc obsłużyć stawkę 17,75%)

-- 990.10 -------------------------------------------------- 16.10.2019 -----
129.Dodano w konfiguracji możliwość wyłączenia zerowanie (po zapytaniu)
    kosztów uzyskania przy braku przychodów opodatkowanych.
    Przy opcji "pytającej" - pyta się tylko jednorazowo w pracowniku.
130.Liczenie dni zwolnienia dla kodu 331 na przełomie roku:
    jeżeli data początkowa jest < 01.01.2019 to ustawiana jest na 01.01.2019
    jeżeli data końcowa jest > 31.12.2019 to ustawiana jest na 31.12.2019

-- 990.11 -------------------------------------------------- 07.11.2019 -----
131.W algorytmie o pytaniu o zerowanie kosztów uzyskania przychów dla
    kosztów przekraczających przychód opodatkowany uwzględniono przychody
    opodatkowane ze świadczeń.
132.Poprawki ergonomiczne edycji danych przed wydrukiem świadectwa pracy.
133.Wywołanie listy "Białych kont" - teraz w przeglądaniu pełnym i
    edycji klawiszem Ctrl-L (lub menu kontekstowego Ctrl-F10)
    Z racji ograniczenia wyświetlania do 10 pierwszych kont dodano możliwość
    zawężenia listy do kont rozpoczynających się od podanego numeru.
    ( W związku z tym w przeglądaniu pełnym szukanie kolejnego dokumentu
    wg ustawionych kryteriów z Ctrl-L zmieniono na Ctrl-S )
134.Odwołania do "Białej listy" poprzedzone potwierdzeniem z informacją
    o ustawionym przez Miniścierstwo dziennym limicie 10-ciu zapytań
    (śledzonych wg zewnętrznego numeru IP komputera - a więc całego biura)
    przekroczenie którego sygnalizowane jest komunikatem numer: WL-191 o
    treści: "Limit żądań dla tego adresu IP został na dziś wyczerpany."
135.Edycja dekretu księgowego. Dodano możliwość zaznaczenia, że dokument
    jest typu "Mechanizm Podzielonej Płatności - MPP" jaki to wyróżnik
    zaznaczy automatycznie w nowej deklaracji VAT-7 za listopad pole P_69
    (Zaznaczamy klawiszem wytrychem Ctrl-F10)

-- 990.11a ------------------------------------------------- 14.11.2019 -----
136.Nowe deklaracje VAT opublikowane w Dz.U.2104/2019 za okres rozliczeniowy
    od 11.2019 (nie ma okresu przejściowego), edycja, wydruki i XMLe:
    VAT-7(20), VAT-7K(14) - uwaga na nowe pole P_69 przy sprzedaży MPP,
    VAT-8(10) i VAT-9M(9).
137.Stosownie do #136 aktualizacja biblioteki GetUPO.dll do współpracy
    z bcEDEK(10)
138.Dodano kolejną wersję uproszczonego generatora pliku JPK_FA(3) tworzącego
    JPK na podstawie dekretów księgowych - dotyczy rachunków wystanych przez
    biuro za usługi księgowe (faktura sprzedaży, jedna pozycja na fakturze).

-- 990.11b ------------------------------------------------- 27.11.2019 ---@-
139.Edycja dekretu księgowego - drobne zmiany ergonomiczne (m.i.):
    - menu podręczne Ctrl-F10 z opisem klawiszy szybkiego dostępu
    - po pobraniu danych z GUS automatyczny skok do opisu

-- 990.11c ------------------------------------------------- 29.11.2019 -----
140.Poprawka - tworzenie nowych deklaracji VAT-7(20) i VAT-7K(14) - tworzyły
    się w wersji poprzedniej tj.(19/18) i (13/12) (wg ustawień w konfiguracji -
    ustawień deklaracji VAT)
    W podliczaniu działało poprawnie - co zmyliło autora.
141.Nowe umowy zlecenia "200" - przy tworzeniu nowej - monit jak w #123 d)

-- 990.12  ------------------------------------------------- 03.12.2019 ---@-
142.Dekret księgowy - dodano rozszerzone ustawienia dla MPP:
    - sposób rozliczenia
    - numer konta rozliczenia (krajowy)
    - datę wykreślenia z kosztów w przypadku błędnego uregulowania
    Przy pobieraniu danych z bazy F3, F5 pobierany jest numer konta.
    Edycja - klawiszem Alt-M lub Ctrl-F10 i wybranie pozycji z edycji
             lub przeglądania pełnego z dowolnego okresu
    Klawiszem Ctrl-B można sprawdzić wystąpienie na "białej liście"
    wpisanego rachunku wg numeru NIP i wprowadzonej Daty
    Na ekranie głównym dekretu - po MPP - stosowny wyróżnik statusu.
143.Do bazy automatów dodano numer konta bankowego, pobieranego do dekretu.

-- 990.12a ------------------------------------------------- 23.12.2019 -@---
144.Pracownicy, członkowie rodziny - pole "Kod stopnia niepełnosprawności"
    nie trzymało wartości "4"
145.Wynagrodzenia, PPE - dodano opcję (ustawianą w stałych podatkowych,
    w pakiecie pracowniczym) umożliwiająca ustawienie czy składka PPK ma
    być doliczana do potrąceń (tj.odliczona od wypłaty).
146.Dodano "Mikrorachunek podatkowy" - w danych Firma - Dane Firmy.
    Generowany klawiszem F3 z formatki "Konta Banki, Mikrorachunek"
    Jeżeli data (ustawiania data na wydrukach) >= 01.01.2020 to
    włączy się automatycznie w przelewach pobieranie danych Mikrorachunku
    klawiszem F3 z bloku "Odbiorca"
    (Z opisem "Mikrorachunek podatkowy" bo na tą chwilę nikt nie
     wie co tam należy wpisać - NA PEWNO ULEGNIE ZMIANIE -
     K.I.P. (nie) udziela już kilka dni odpowiedzi na to pytanie)
    - jeżeli jest wypełnione pole NIP lub PESEL - to generowany
      jest numer wg tego numeru
    - jeżeli nie ma, pobieramy z danych firmy
147.Wynagrodzenia. Domyślne wprowadzenie zmniejszenia dla pracowników
    rozliczających się wspólnie z małżonkiem: do wyboru wprowadzona
    podwójna wysokość tego zmniejszenia.
148.Stosownie do nowych formularzy opublikowanych w Dz.U. 2397/2019
    i ich struktur na platformie ePUAP 2019/12/19 jakie będą obowiązywały
    za przychody roku 2019 przesłane do US od 01.01.2020 dodano:
    a) PIT-4R(9)
      - wydruk graficzny i zapis do pliku XML
      - możliwość zmiany już przygotowanego (8) na (9) klawiszem F5
    b) PIT-8C(10)
      - wydruk graficzny i zapis do pliku XML
      - możliwość zmiany już przygotowanego (9) na (10) klawiszem F5
    c) PIT-8AR(8)
      - wydruk graficzny i zapis do pliku XML
      - możliwość zmiany już przygotowanego (7) na (9) klawiszem F5
    d) PIT-11(25)
      - wydruk graficzny i zapis do pliku XML
      - tworzenie nowego poprzedzone jest pytaniem o wersję
      - ponieważ jest to całkowicie nowy formularz nie ma możliwości
        zmiany wersji z (24) na (25)
      - dane nie wypełniają się automatycznie jak w poprzednim, tylko
        należy je zaciągnąć: wynagrodzenia wg okresy zatrudnienia,
        umowy zlecenie wg dowolnego okresu roku podatkowego
      Formularz ma nieco opcji - więcej w pomocy F1 z formularza
      Przy wyborze PITa program pyta o wersję Nową(25) czy Starą(24)
      ponieważ dane zachowane są w odrębnych plikach, których nie
      można połączyć, a może wystąpić potrzeba dostępu do poprzedniej
      wersji np. dla osób którym je wystawiono wcześniej i np. trzeba
      dokonać ich korekty.
    e) IFT-1/1R(15)
      - wydruk graficzny i zapis do pliku XML
      - możliwość zmiany już przygotowanego (14) na (15) klawiszem F5
    f) PIT-11Z(25) "zbiorczy" - generowany z wystawionych pitów PIT-11(25),
       jakie są: zatwierdzone, nie są korektami, i nie mają ustawionego
       znacznika "[x] Nie ujmuj w PIT-11Z"
       Ze względów j.w. d) pozostawiono generowanie PIT-11Z(24)
    g) PIT-8CZ(10) "zbiorczy" - generowany z wystawionych pitów PIT-8C(10),
       jakie są: zatwierdzone, nie są korektami
       Pozostawiono dodatkowo generowanie PIT-8CZ(9)
149. Deklaracja VAT-7 Edycja - dodatkowo (poza ekranem przychodów) dodano
     możliwość zaznaczenia pozycji P_69:
     "[x] art.106.e.1.18a:- wystawił FAKTURY MPP"

-- 990.12b ------------------------------------------------- 27.12.2019 -----
150.Mikrorachunek - odwrócono algorytm wyliczania sumy kontrolnej,
    by jednak wybrać liczbę kontrolną > 00
    Oba algorytmy dają wynik zgodny ze standardem NRB.
151.Poprawka wydruku PIT-8AR(8) pola 357.

-- 990.12c ------------------------------------------------- 27.12.2019 -----
152.Poprawka pobierania danych do PIT-11(25). Jeżeli rok okresu zakończenia
    zatrudnienia był większy niż 2019 to algorytm ustawiał jako zakres
    miesięczny ów miesiąc zamiast 12.2019

-- 990.12d ------------------------------------------------- 27.12.2019 -----
153.Wersja 12c - skompilowano w wersji $testowej
154.Poprawka wydruku IFT-1R(15)

-- 990.12e ------------------------------------------------- 30.12.2019 -@---
155.Poprawka wydruku pola 1. NIP w PIT-4R(9) (przycinało ostatnią cyfrę)
156.Poprawka pobierania danych do PIT-11(25) - świadczeń opodatkowanych
    było - wszystkie świadczenia zmniejszały wiersz 1, lub 2
           i wchodziły do 8-go "Inne źródła"
    jest - j.w z wyłączeniem świadczeń o kodach 331 i 335
    W obu przypadkach cała kwota pozostaje taka sama.

-- 990.12f ------------------------------------------------- 31.12.2019 -@---
157.Poprawka schematu PIT-11(25).XML - wersja schemy była 2-0 zamiast 1-0

-- 990.12g ------------------------------------------------- 31.12.2019 -@---
157.PIT-11(25) - poprawki
    1) poprawka schematu XML PIT-11(25) i PIT-11Z(25) - nie wypełniał
       się blok adresu
    2) pobieranie danych (F3) - jeżeli osoba miała tylko świadczenia,
       to zgodnie z przypisem 14) deklaracji podatek od nich "pozostawał"
       w wierszu E.1. Natomiast, jeżeli nie występowało wynagrodzenie
       poza tym świadczeniem, to pozostawał w wierszu sam podatek
       i wiersz ten nie był drukowany i przesyłany do XML.

-- 990.12h ------------------------------------------------- 02.01.2020 -----
158.PIT-4R(9) - poprawka XML (tag 72,87) - nie można było zweryfikować pliku

-- 990.13a ------------------------------------------------- 07.01.2020 -@---
159.PIT-11(25) - w przypadku uruchomienia PIT-11 z listy umów/zleceń,
    wielokrotne pobieranie danych do pita klawiszem "F3 - pobierz dane"
    dodawało wczytywane wartości do poprzednich (nie zerowało "licznika")
    dla pól: wiersza E.8 (umów innym źródłem przychodu) i pól przypisanych
    do przychodów zwolnionych dla Beneficjentów +26:  71 (ZUS), 74 (NFZ),
    86 (przychód umów) i 88 (razem)
    Dzięki firma "Delta" poprawiono też kilka miejsc wysypania programu.

    Poza tym krąży widmo co najmniej dziwnych interpretacji urzędów skarbowych
    w temacie miejsca umieszczeń w pit-11 wynagrodzeń dla Beneficjentów -26,
    którzy poczekali z rozliczeniem na koniec roku.

-- 990.13b ------------------------------------------------- 08.01.2020 -----
160.Zmieniono (działający) algorytm na wyliczanie sumy kontrolnej
    z kont bankowych Mikrorachunku i Indywidualnego Konta w ZUS
    na zgodny z normą IBAN "EBS204 Version 3.2"

-- 990.13c ------------------------------------------------- 10.01.2020 -@---
161.WAŻNE - poprawka zapisu zadekretowanego dokumentu, gdzie wpisano
    datę DataVAT-7 na przyszły, 2020 rok. Dekret KPR pozostał prawidłowo,
    natomiast dekret VAT dopisał się do wskazanego miesiąca ale w roku 2019.
    Naprawienie błędnych dekretów: manu Księgi -> Zestawienia ->
    poz: "Napraw błędne zapisy podzielonych dokumentów wg DataVAT7 2019->2020"
    Funkcja ta przeszuka wszystkie miesiąca w roku 2019 i dopisany w nich
    nieprawidłowo dokument zostanie dopisany do właściwego miesiąca roku 2020
    a w 2019 zostanie zaznaczony jako "Skreślony".

-- 990.13d ------------------------------------------------- 10.01.2020 -----
162.PIT-11(25) - zaczynają się wariacje.
    Ponieważ część urzędów skarbowych (mazurskich) domaga się korekt pitów,
    uważając że pola 70. i 73. dotyczą się WYŁACZNIE SKŁADEK z ZAGRANICY
    dodałem w programie opcję (menu System: Konfiguracja programu pit-11(25))
      "Wypełnij pola 69. i 70., oraz 72. i 73. PIT-11(25)"
        (x) zgodnie z opisem objaśnień do deklaracji
        ( ) wg widzimisie urzędów skarbowych tj. 70->69 i 73->72"  gdzie
    wybranie drugiej opcji na wydrukach i przy tworzeniu pliku XML przenosi
    odpowiednio zawartość pól z 70 dodając do 69 i z 73 dodając do 72
    Można oczywiście poprawić wartości ręcznie w PIT - ale szkoda roboty.

-- 990.13e ------------------------------------------------- 10.01.2020 -----
162.PIT-11(25) i Beneficjenci -26+  c.d.n. epopei:
    Przestawiono system granicy daty obowiązywania beneficji z "miesięcznego"
    na "dzienny" do dnia urodzin włącznie, przy czym dla umów o pracę za
    termin wypłaty wynagrodzenia przyjmuje się ostatni dzień miesiąca, chyba
    że wprowadzono dzień wpłaty przelewem (jako pierwszy), lub dzień wypłaty
    gotówką (jak nie ma przelewu).
    Ma to znaczenie tylko dla beneficjentów, mających dzień urodzin w
    miesiącu wypłaty.
    Aby ujmować wg tego algorytmu w PIT-11 - ustawiamy odpowiednią opcję
    w programie (menu System: Konfiguracja programu pit-11(25))
    "Przyjmij interpretację zwolnienia do tego miesiąca włącznie:
     (x) w którym ukończył 26 lat
     ( ) za którym otrzymał wynagrodzenie płatne do dnia urodzin włącznie"
    Opcja pierwsza jest zgodna z pierwszymi interpretacjami na bazie
    których zbudowano nowszą wersję programu.
    Opcja druga - to późniejsza interpretacja Dyrektora KISu.
    Jeżeli wybraliśmy "beneficje" za miesiąc, w którym wypłata była po
    urodzinach - pobierając dane do PIT-11 zostaniemy o tym poinformowani.
      Przypominam, że jasność, jednoznaczność i przejrzystość treści ustaw
    świadczy o inteligencji piszących. I jak to się ma do wyjaśnień:
    "Według dyrektora KIS, literalne brzmienie przepisu wskazuje, że ..."

-- 990.13f ------------------------------------------------- 10.01.2020 -----
163.Naprawiacz z poprawki #161  nie widział źle zadekretowanych samych
    dokumentów KPR (bez VAT) np. od Umów zleceń - od tej wersji widzi.

-- 990.13g ------------------------------------------------- 13.01.2020 -----
164.Poprawka #162 kierowała wszystkie przychody małoletnich do bloku E.2
    zamiast przychodów sprzed 01.08.2020 do E.1

-- 990.13h ------------------------------------------------- 14.01.2020 -----
165.PIT-11(25) - dodano zabezpieczenie:wielokrotne pobieranie (F3) danych
    sumowało narastająco pola: 71.ZUS od zwolnionych i 74.NFZ od zwolnionych

-- 990.13i ------------------------------------------------- 14.01.2020 -@---
166.Dzisiaj uzyskaliśmy odpowiedź na zadane pytanie KIP o sposobie
    wypełnienia PIT-11(25) dla beneficjentów-26+, którzy nie złożyli
    oświadczenia o wyborze zwolnienia (jak na razie w 2019 roku).
    Ponieważ wiersze E.2 i E.6 "zarezerwowane" są "tylko" dla wynagrodzeń
    beneficjentów, jaki przekroczyli pułap, wynagrodzenia te należy wpisać
    do bloku G (odpowiednio pól 87. i 86.) natomiast zapłacone zaliczki
    należy umieścić jednak w "zarezerwowanych" wierszach E.2 pole 40.,
    czy E.6 pole 58., resztę pól w wierszu wypełniając "zerami".
    Interpretacja 0110.KIZ.4111.352.2020.
    Tak więc, żeby zadowolić (prawie) wszystkich dodałem do programu
    opcję wypełniania pita:
    "Wypełnij dla beneficjenta-26+, który nie złożył oświadczenia:
      (ú) odpowiednio w wierszu E.2 (wynagrodzenie) i E.6 (umowy)
      (x) przychód tylko w bloku G ale podatek w E.2 i E.6
      (ú) przychód tylko w bloku G ale podatek w E.1 i E.5".
    Poraz kolejny winszuję MF beztroski i dyskretnego poczucia humoru.
 P.S. Na stronach MF formularz pojawił się JUŻ wczoraj, tj. 13 stycznia
      o godzinie 14:35 interaktywny PIT-11(25).pdf (oczywiście bez wyjaśnień)
 Dla przypomnienia schematów deklaracji pit-36/36L nie ma do tej pory

-- 990.13j ------------------------------------------------- 14.01.2020 -----
167. #166 - dla beneficjentów-26+ pozostałe umowy też wpadły do G

-- 990.13k ------------------------------------------------- 15.01.2020 -----
168.PID-5 przy naliczaniu zaliczki za grudzień wyłączono opcję rozliczania
    w trybie rocznym bo już od 31.12.201 taką możliwość ustawowo usunięto.
169.cdn: PIT-11(25) dla beneficjentów-26+, którzy nie złożyli
    oświadczenia o wyborze zwolnienia (jak na razie w 2019 roku)
    Interpretacja 0110.KIZ.4110.1527.2020 - wpisujemy do E.2 i E.6
    ( czyli jest tak jak było na samym początku ).
    Tak więc w KPR domyślnie przywracam pierwotną opcję w konfiguracji.
    Decyzję, którą interpretację wybrać - pozostawiam czytelnikom.
    Żyję w kraju gdzie tak wielu, zawdzięcza tak wiele (roboty),
    tak niewielkim.
    16.01.2020 - oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów
    https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/jak-wypelnic-pit-11-z-uwzglednieniem-tzw-ulgi-dla-mlodych/

-- 990.13L ------------------------------------------------- 20.01.2020 -----
170.Przelew do US - Zmieniono opis "Mikrorachunek podatkowy" na
    "URZĄD SKARBOWY CENTRUM ROZLICZENIOWE" - jakie jest stosowane w bankach.

-- 990.13m ------------------------------------------------- 21.01.2020 -----
171.Opisano w #148 f) - ale dla nie czytających dodano komunikat przy
    tworzeniu zbiorczego PIT-11Z o ilości pozycji nie ujęto ze względu
    na brak "Zatwierdzenia" zapisanego dokumentu.
    Dla przypomnienia: PIT musi być a) zatwierdzony, b) nie może być korektą
    c) nie może mieć zaznaczonego "[x] Nie ujmuj w PIT-11Z"
    Dodano kilka pomocnych opisówek na ekranach.
172.Wydruk PIT-11(25) dodano skreślanie NIP/PESEL w polu 12.

-- 990.13n ------------------------------------------------- 23.01.2020 -----
173.PIT-11(25)
    a) XML dla obcokrajowców nie posiadających PESEL i NIP.
    Dodano automatyczne wpisywanie numeru 999-999-99-99 dla wybrania NIP
    lub 99999999999 dla numeru PESEL i numerów  paszportu z bloku
    "Dane nierezydenta"
    b) tworzenie nowego PIT automatycznie uruchamia pobieranie danych

-- 990.13o ------------------------------------------------- 27.01.2020 -----
174.PIT-11(25) - nie ujmowało dochodów zwolnionych zza granicy kolumny (e)
    z wynagrodzeń w kodem wynagrodzenia "Ux"


-- 990.13p ------------------------------------------------- 31.01.2020 -----
175.PIT-5 - w grudniu dla rozliczania PIT z różnicą remanentową rozliczało
    się w trybie podatku a nie zaliczki.
    Przywrócono wyłacznie #168

-- 990.14b ------------------------------------------------- 07.02.2020 -----
176.DRA - wyłączono z błędów uniemożliwiających zatwierdzenie deklaracji
    brak stawek %ubezpieczeń, dodając osobę jako podejrzaną i wyłączając
    osobę z umieszczania w DRA i załacznikach.
177.Dodano ustawiane w stałych podatkowych - pakiet pracowniczy zmienne:
    1) "[ ] zastosuj art.27b.1.1 nawet dla deklarowanej podstawy NFZ"
    ustawienie której powoduje rozliczenie NFZ w proporcji przychodów
    opodatkownych do całkowitych nawet dla wybrania deklarowanej podstawy FNZ
    2) "[ ] Składki ZUS i NFZ od kodów wynagrodzeń "Ux" odliczaj w Polsce"
    ustawienie której pozooduje przy zatwierdzeniu uznanie składek ZUS i NFZ
    za składki podlegające rozliczeniu w Polsce - widoczność w PIT-11(25).

--- koniec ------------------------------------------------------------------
Plik do pobrania : kpr 2019

Upna początek