bcPrzelew "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H


Z powodów stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 13 marca 2020 do odwołania BIURO STACJONARNE jest ZAMKNIĘTE.
Kontakt pocztą elektroniczną i telefonicznie.

Pozdrawiam i życzę szczęścia w omijaniu "korony".


Historia zmian : bcPrzelew
+ dodano
/ zmieniono
- poprawiono
1.00
 Z założenia idealna i bezbłędna;
1.01 -09-01-2001
 + pani w banku melduje, że wprowadzamy obligatoryjnie liczbę
   kontrolną (to tajemnicze l.k.) dla odbiorcy i zleceniodawcy.
   Stąd też nowsza wersja programu i sterownik.
   Jak można sie domysleć program musi pracować z nowszą bazą danych.
   Jeżeli ktoś musi przerobić poprzednią to :
     Pole XX char(7) zamieniono na OD_LK char(2),
     pole OD_RKKONTO zwiększono z char(18) na char(25),
     dodano pole ZL_LK char(2).
   Zrobi to każdy mało zaawansowany informatyk.
1.02 - 20.01.2001
 + sekwencyjna baze odbiorców
1.03 - 23.01.2001
 + dostosowano program do wymogów bankowych wg broszury
   "Nowy wzór formularza Polecenie przelewu / Wpłata gotówkowa"
 + dodano sterowniki / arkusze :
     a) NBANK_2.SCR: ELIKSIR - dwa na jednej kartce
     b) M&P_2x2.SCR: ELIKSIR + 2 odcinki dla zleceniodawcy i dla odbiorcy
        jako wdrukowywanie w gotowe druki "Michalczyk i Prokop" s.c.
        path adres http://mipro.pl
     c) NBANK_4.SCR: Cztery przelewy/wpłata na jednej kartce
     d) NBANK.SCR: Pozostawiono z sentymentu formularz z kratkami
        dodano możliwość wyboru typu sterownika oraz
        zapamiętano informacje o jego nazwie
1.04 - 24.01.2001
 + bazę odbiorców (teraz zwaną bazą firm) można wykorzystać jako bazę
   odbiorców i zlecniodawców
 + grosze we wpłacie gotówki zamieniono ze "słownie" na gg/100
1.05 - 26.01.2001
 / "doszlifowano" wydruk wg sterownika M&P_2x2.SCR
 + M&P_2.SCR wydruk w "Michalczyk & Prokop" s.c. bez potwierdzenia
 - w słownie ostatnia cyfra się czkała (w wersji 1.04)

1.06 - 23.02.2001
 + wdrukowanie w druk "Michalczyk & Prokop" 4 x Elisksir horyzontalnie
 / informacje legalizacyjne przesunięto do pliku Przelew.bc

1.06a - 28.02.2001
 + do sterownika MiP_F111.SCR dodano w pokwitowaniach treść z "tytułem"
 / w sterowniku NBANK_2.SCR podzielono cały numer konta na dwa kawałki
 - wyszukiwanie firm odbywało sie tylko wg dużych liter, teraz wg dowolnych

1.07 - 08.03.2001
 + bazę opisów "tytułem"
 + możliwość posortowania bazy firm
 + wzbogacono program o obsługe klawiszy;
   F10, Alt Z -zakończ pracę,
   Alt N - nowy;
   Alt U - usuń,
   F8, Alt D - drukuj
 + możliwość określenia domyślnego formularza wypełnienia przy tworzeniu
   nowego przelewu

1.08 - 02.04.2001
 / usunięto wesję TRIAL do 31.03.2001
 + możliwość wyboru sposobu wydrukowania kwoty na  **kwota**
   jak sobie życzy (na razie) Kredyt Bank
 + możliwość wyobru, czy pomiędzy numer banku a numer konta wstawić
   kreskę (w zasadzie nie, ale przykłady mówią inaczej)
   Dotyczy się to pól nr [6] i [26]

1.08a - 10.04.2001
 + w pliku przelew.ini sekcji
  [TForm_Przelew] pozycji Dbf_Odbiorcy_FileName=DBIO103.DBF
  można ustalić inną lokalizację, nazwę bazy odbiorców

1.09  - 14.04.2001
 + dodano w przelewie pozycję "[x] ?"
   zaznaczenie której powoduje, iż na wydruk nie będą przesłane
   dane numeru konta zleceniodawcy, czy kwota słownie ani nie będzie
   przesłana wartość W lub P. Ma to sens np. w przypadku wysyłania
   przelewu do naszego dłużnika, by sam określił w jaki sposób zapłaci
   za zobowiązanie, wypełniając właściwe okno.

1.10 - 22.05.2001
 + ustawienie współrzędnych marginesów strony
 + możliwość usunięcia przelewu z listy "Wystawione ..." klawiszem Ctrl-Delete
 + dodano sterownik (do wyboru z listy)
   "Michalczyk & Prokop" F-110  M&P_F110.SCR (dwa eliksiry)
 + dodano pozycję data przelewu na sterownikch F111 i F112
 + możliwość zrezygnowania z przesyłania daty przelewu na wydruk
 + do formularza przesyłane dodatkowe informacje (patrz opis pól)
 / daty drukowane są tylko na ostatnich przelewach
   (aczkolwiek w formularzach są do odblokowania daty na wszystkich)
 / formularz NBANK_4.SCR - zmieniono opisy z Odcinek A na dla Odbiorcy itp.
 / wdrukowywanie : nie jest nadrukowywana odpowiednia litera W lub P
   a tylko skreślana odpowiednia

1.11 - 28.05.2001
 + sprawdzanie poprawności cyfry kontrolnej w ośmiocyfrowym numeru banku,
   opcjonalnie z możliwością wyłączenia.
 + dołączono sterownik ppwg.scr - wdrukowywanie w oryginały przelewów
   bankowych o ile oczywiście Wasza drukarka jest w stanie wciągnąć to
   maleństwo i wydrukować w pierwszej linii 2 mm od krawędzi przelewu.
   Przetestowałem na Star Sj-48.
 / Uzupełniono podpowiedzi "w dymkach" dla ekranu ustawiania współrzędnych.

1.11a 21.08.2001
 / zmniejszono w pione ekran gówny, by się mieścił na 800x600 i nie
   zasłaniał lini [Start]
 / rozszerzono wielkość okien w edycji rejestracji by się mieściły pola
   w systemie Windows 2000
 + Przycisk [zapisz] w edycji danych firm

1.11b 08.09.2001
 / było : wydruk ustawiał ilość kopi w drukarce na 1
   jest : pozostawia wprowadzoną w systemie ilość kopii

1.12  16.10.2001
 + Archiwizowanie i odtwarzanie danych.
   Możliwość wybrania dowolnego archiwiziera, ponieważ
   komenda jest dostępna w pliku przelew.INI.
   Domyślnie :
     Save=rar a %s %s %s %s
       pod kolejne %s program wstawia
       1-sze - nazwa pliku archiwum,
       2,3,4 - nazwy baz odbiorców, przelewów, opisów
     Restore=rar x %s
       pod %s program wstawia wybraną nazę pliku archiwum
     Maska=Plik RARa *.rar | *.rar
       Stosowana do zawężania wyświetlania plików archiwum.
     Dla programu PKZIP32 można np. zastosować
     Save=pkzip32 %s %s %s %s
     Restore=pkunzip32 %s -x
     Maska=Pliki PKZIPa *.zip | *.zip
   Oczywiście program rar czy pkzip32 powinny się znajdować w ścieżce
   dostępu, chyba że wprowadzimy położenie bezwzględne np.
     Save=c:\Program Files\WinRar\rar a %s %s %s %s
     Restore=c:\Program Files\WinRar\rar x %s
 + W pliku Przelew.INI przechowywane są pełne nazwy
   plików z danymi. Inteligentna ingerencja w te pozyje
   umożliwi wykorzystywanie danych z innych katalogów.
   Domyślnie :
    Dbf_Odbiorcy_TableName=ODBIO103.DBF
      (plik danych kontrahentów)
    Dbf1_TableName=Nbank103.DBF
      (plik danych wystawionych przelewów)
    TableNameOpisy=opisy.txt
      (plik listy opisów)
    Np. można ustawić katalog z danymi na K:\Dane\nbank\
      Dbf_Odbiorcy_TableName=K:\Dane\nbank\ODBIO103.DBF
      Dbf1_TableName=K:\Dane\nbank\Nbank103.DBF
      TableNameOpisy=K:\Dane\nbank\opisy.txt
 + Dodatkowy algorytm wyszukiwania stałych opisów.
 / Zmieniono wygląd okienka drukowania, sprawdzającego jednocześnie
   dostepność formularza wydruku.

1.12a - 05.11.2001
 + jeżeli wprowadzimy kwotę równą 0,00 zł to na wydruku okienko kwoty i słowie
   pozostanią wolne
 + dodano drugi bank wystawcy i możliwość ustawienia domyślnego, jaki jest
   pobierany automatycznie do nowego przelewu
 - poprawiono algorytm rezygnacji z archiwizacji
 / zamieniono przyciski w komunikatach z Yes na TAK, z No na NIE
 + możliwość rejestracji programu ze wskazanego pliku rejestracyjnego *.bc
   przesyłanego internetem lub dostarczonego na dyskietce

1.14 - 04.12.2001
 + możliwość zaznaczenia grupy przelewów
   (Shift + klawisz kursorów lub Crtl + Myszka)
   a w zaznaczonej grupie :
   a) wydruk zaznaczonych
   b) usunięcie zaznaczonych
   c) eksport zaznaczonych danych do formatu TXT (rozdzielone znakiem tabulacji)
 + import danych z formatu TXT (rozdzielonych znakiem tabulacji)
 + możliwość usunięcia WSZYSTKICH pozycji przelewów
   (tj. utworzona będzie nowa pusta baza)
 / poprawiono optycznie formularza NBANK_4.SCR; NBANK_2.SCR
 / zrezygonowano z ustawiania rodzaju formularza przy każdym z
   przelewów, zaznaczamy domyślny
 / rozdzielono zakładkę Ustawienia/Właściciel na Zleceniodawca i Ustawienia
 / drobna modyfikacja menu głównego

 1.14a - 20.12.2001
 + Eksport zaznaczonych danych do formatu "Polecenie Krajowe PLI 110"
 / Błędny numer rachunku nie monituje komunikatem tylko wyświetlany
   jest na czerwono. ( można to wyłączyć )

 1.15 - 03.01.2002
  + Przelewy PODATKI i ZUS
  + Aktualną na 01.01.2002 rok bazę adresów i numerów kont
    urzędów skarbowych na terenie całego kraju
  / Bazę odbiorców i wystawców zwiększono o pola NIP, identyfikator
    celem dostosowania do wymogów przelewów PODATKI i ZUS
    Dodano dodatkowe algorytmy zawężania wyświetlanych danych, szukania.
    Bazę otwieramy w dodatkowym oknie (a nie jak dotychczas na zakładce)
  / zmieniono ustawienia formularzy - nie ma kilku na jeden rodzaj
    przelewu, wybieramy jeden z kilku dla odpowiedniego przelewu
    (więcej znajdziesz pod przyciskiem [Opis pól sterownika] na
    zakładce "ustawienia wydruku")
  / zmieniono wszystkie (poprzednie) sterowniki. Nazwa każdego rozpoczyna
    się od WP.. i kończy .SCR - dla odróżnienia od poprzednich.
    Algorytm ich wypełniania dostosowano do normy PN-F-01101.
  ! Zmieniono budowę bazy danych przelewów i odbiorców. Użytkownicy,  chcący
    zachować poprzednie zapisy powinni je przekonwertować programem
    TransNbankTo115.exe.
  + Dodano opis działania programu.

1.16 11.01.2002
  / Zmiana przycisków, ujednolicenie ich działania, usunięcie podwójnych.
  / dane zleceniodawcy i ustawienia przesunięto z zakładek do okienek
  / zmiana sposobu wybierania-wyszukiwania zleceniobiorców.
  / pogrubiono czcionke na wdrukowaniu danych w formularze
  - przy pobieraniu danych z bazy zleceniodawców do przelewów PODATKi i ZUS
    nie wstawiało numerów NIP i dodatkowego indentyfikatora

1.16.1 14.01.2002
  / Sterownik WP.SCR drugą linię tytułem drukował zbyt nisko
  / w sterowniku WP_F111.SCR znaczek X w przelewie gotówkowym drukowany
    był w niewłaściwym miejscu
  + dodano do instrukcji znaczenie komend sterowników SCR

1.17 18.02.2002
 + ponieważ można drukować przelewy podatkowe na normalnych przelewach
   dodano pozycje 70 i 80 w przelewach podatkowych, tak więć można
   skorzystać dla niech ze sterowników formularzy WP, WP_F110..F112
 - usunięto komunikat pojawiający sie po usunięciu pojedynczgo przelewu
   'DbfNRB Record not found'

1.17a 21.02.2002
 + Dodano pozycję menu Ustawienia | Zmiana hasła.
  Można tam wprowadzić hasło, jakie będzie wymagane do uruchomienia programu

1.17b 07.03.2002
 + Dodano domyślnie ustawioną pozycję w Ustawieniach wydruku
   [x] słownie formatu jed*dwa*trz*czt*
   jakiej wyłączenie spowoduje wpisanie "pełnego" słownie postaci
   (jak dla przykładu) jedentysiącdwieścierzydzieścicztery

1.18  11.03.2002
 + Przycisk na formularzu bazy firm, którym można pobrać dane firmy do bazy
   firm z danych wpisanych wcześniej do bieżącego przelewu bankowego.

1.18a 05.04.2002
 + Przycisk na formularzu pobierający do "Odbiorcy" dane naszej firmy,
   np. celem wpłaty gotówki na nasze konto
 - Sterownik WP_4x.SCR nie drukował daty na ostatnim przelewie
 / rozszerzono w przelewie podatki listę pola typ deklaracji

1.18b 16.04.2002
 + pola wydruku treści 70 i 80 dla przelewów ZUS drukowanych
   na innych formularzach

1.19  25.04.2002
 + ustawienie w opcji menu Ustawienia | Ustawienia wydruku
   [x] monituj ponowne wydrukowanie przelewu
      - jeżeli przelew posiada tatę wydrukowania to
      ponowny wydruko poprzedzony jest zapytaniem
   [x] pokaż kolumnę z datą wydrukowania
      - lista wystawionych przelewów posiada dodatkowo
      kolumnę z datą wydrukowania przelewu
 + Zawężęnie wyświetlanej listy przelewów tylko do tych
   jakie posiadaja zadaną datę przelewu.

1.20 20.06.2002
 + do formularzy *.SCR dodano nowe komendę
  a) #<nr>=x,y[,#skok] która drukuje jak pozycję P<nr>=x,y
     ale każda literka co "skok" [ domyślnie 5 mm ]
  b) T=x,y,#skok|"tekst" dla stałych tekstowych jw.
  W związku z tym dodano sterowniki, które zawierają w nazwie "_K"
  co oznacza, że część danych drukowana jest w "nieśmiertelne" kratki.
 / uładniono menu główne "obrazkami"

1.20a 18.09.2002
 + dodano w ustawieniach możliwośc zrezygnowania z drukowania w przelewach
   ZUS po kwocie /pole nr 42/ znaków "-" do długości pola 12

1.20b 27.09.2002
 + dodano w oknie wydruku ilość kopii

1.22 29.10.2003
 + w myśl "bardzo ważnych zmian" dodano w przelewach podatkowych
  wybór nazwy Naczelnik US <miasto>, oraz 3-inny numer dokumentu.

1.23 31.12.2003
 - poprawiono wydruk wielu dokumentów : pojawiał się błąd zasobów
 + dodano możliwość przerwania wielowydruków

1.24 09.03.2004
 + archiwizowanie i odtwarzanie danych metodą InterBase
 / ekranu parametrów połączenia z InterBase
 + możliwość dopisywania pozycji do Urzędów Skarbowych

1.24a 15.03.2004
 - w danych kontrahentów pole LK było zablokowane

1.25 18.03.2004
 + nowe przelewy ZUSu obowiązujące od 1.04.2004
 + formularze wydruku pogrupowano w podkatalogach :
   Ark\WP - przelewy bankowe
   Ark\PODATKI - przelewy podatkowe
   Ark\ZUS - przelewy do ZUS
   więc użytkownicy aktualizujący program powinni ponownie
   wprowadzić ustawienia wydruków.
1.25a 16.04.2004
 - poprawka, pobieranie danych z dialogu numeru deklaracji ZUS
   wprowadzało numer jako RRRR.MM zamiast MM.RRRR
 + nowa (aktualna na 01.04.2004 baza urzędów skarbowych)
   z możliwością aktualizacji a z pliku danych BAZA-US.REK z KPR_bc.

1.26 07.06.2005
 + program uruchomiony z parametrem /KPR umożliwia
   zaimportowanie danych adresowych do bazy kontrahentów

2007.12.05
 + dodano opcję wyboru miejsca pojawienia się danych firmy
   w nowym przelewie: jako zleciobiorcy, zleceniodawcy lub
   pozostawienie danych pustych
 ~ przejście z komponetów Rx na Jv
2010.12.14
 - poprawiono wydruk numeru konta (blok 2x4x4x4x4x4)
 - dodano import numeru konta ZUS (54)
2011.07.12
 - zmiana modułu wydruków na FastReport
 - tablica wystawionych przezlewów - edycja widoczności kolumn
 - drobne inne zmiany
2015.01.18
 - drobne poprawki wydruków
 - dodano silnik baz danych FireBird2 embed
 - zmiana instalatora 
2020.02.11#2
 - dodano indywidualne konto składkowe ZUS
 - dodano mikrorachunek podatkowy
 - zmian kont bankowych urzędów skarbowych 
   należy ustawić NOWE wg pliku BAZA_US9.REK 
   z menu Bazy - Bazy urzędów skarbowych
 
Plik do pobrania : bcPrzelew

Upna początek