"Sklep Internetowy" "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H


Z powodów stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 13 marca 2020 do odwołania BIURO STACJONARNE jest ZAMKNIĘTE.
Kontakt pocztą elektroniczną i telefonicznie.

Pozdrawiam i życzę szczęścia w omijaniu "korony".


Regulamin "sklepu internetowego" www.bcsopot.com.pl

§1. Warunki ogólne

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014.
 2. Właścicielem sklepu internetowego (zwanego dalej Portalem, Sklepem lub Sklepem internetowym), działającego pod adresem www.bcsopot.com.pl jest firma "bc" Bogdan Chudzikiewicz, NIP: 585-020-08-92, REGON: 190093008, z siedzibą w Sopot, ul. Kraszewskiego 31 lok.109
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów.
 4. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskiwanie i przechowywanie go za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.
 5. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.

§2. Przedmiot działalności sklepu

 1. Sklep oferuje możliwość zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży wyłącznie z firmami i osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, a przedmioterm jest sprzedaż Kluczy licencyjnych aktywujących autorskie programy komputerowe firmy "bc".
 2. Po złożeniu zamówienia przez Klienta i zawarciu umowy sprzedaży wybranego programu komputerowego otrzymuje on potwierdzenie na podstawie którego - udzielone jest mu prawa do jego użytkowania (tzw. Klucz licencyjny).
 3. Klucz licencyjny to prawo do eksploatacji odpowiadającego mu oprogramowania, fizycznie poprzez przechowywanie go w pamięci komputera oraz na nośnikach zewnętrznych i wykorzystanie go na oznaczonej liczbie stanowisk bez możliwości rozpowszechniania programu.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie oprogramowania komputerowego, a jedynie zakupionego przez niego Klucza licencyjnego.
 5. Program może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę wskazaną w zamówieniu jako Licencjobiorca (Klient końcowy) programu komputerowego.
 6. Informacje znajdujące się na Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 7. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.

§3. Składanie zamówień i zawieranie umów

 1. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza "Zamówienia klucza rejestracyjnego".
 2. W formularzu zamówienia Klient podaje dane niezbędne do świadczenia usług oraz wystawienia dokumentu sprzedaży Faktury (vat).
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. Firma "bc" nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia wraz z wygenerowanym dokumentem "Oferta", potwierdzającym dane Klienta dla celów wystawienia faktury (vat), rodzaj i ilość zamawianych Kluczy Rejestracyjnych oraz termin ważności oferty, na podstawie którego Klient dokonuje płatności.
 5. Złożenie zamówienia nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie Klucza licencyjnego.

§4. Realizacja zamówień i dokonywanie płatności

 1. Otrzymany dokument "Oferty" jest podstawą do dokonania wpłaty. Za dzień dokonania płatności uznaje się datę, z jaką wpłacone środki zaksięgowano na rachunku firmy "bc". W przypadku niedokonania zapłaty w tym terminie dokument traci ważność i zamówienie zostaje anulowane.
 2. Po zaksięgowaniu należności za dokument pro forma Klient otrzymuje osobny list elektroniczny potwierdzający dokonanie wpłaty.
 3. Datą zawarcia umowy sprzedaży jest dzień wpływu środków na konto firmy "bc" i rozpoczęcie procedury dostawy następuje w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.
 4. Po zrealizowaniu zamówienia, w osobnym liście elektronicznym Klient otrzymuje potwierdzenie zrealizowania zamówienia zawierające przedmiotowe Klucze licencyjne.
 5. Jeśli Klient zlecił jednocześnie zdalną instalację to pracownik firmy "bc" skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia w celu ustalenia terminu instalacji programu i wgrania Klucza licencyjnego.
 6. W zależności od wyboru formy dostarczenia faktury, jest ona wysyłana w formie elektronicznej PDF do wydruku lub PDF zawierającą wewnętrzny podpis certyfikatem kwalifikowanym na wskazany w zamówieniu adres e-mail lub w wersji papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej - list zwykły, ekonomiczny.
 7. Jeżeli po: otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail będącej potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, wygenerowaniu dokumentu "Oferta" i dokonaniu wpłaty przez Klienta na konto firmy "bc". Sklep internetowy nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu braku kontaktu z Klientem lub z innych przyczyn nie jest możliwe zrealizowanie dostawy Towaru, wówczas zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§5. Reklamacje i zwroty

 1. Klucze licencyjne, sprzedawane przez Sklep internetowy, po nabyciu i przekazaniu nie podlegają zwrotowi, gdyż przypisane wskazanemu w Zamówieniu Klientowi (tzw. Klientowi końcowemu).
 2. Stosownie do "Ustawy o prawach konsumenta" zamawiając Klucz licencyjny do programu, Klient zdaje sobie sprawę, że przyjmuje wykonanie usługi przez firmę "bc" Bogdan Chudzikiewicz i nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy (DZ.U. nr 827 z 2014 "Ustawa o prawach konsumenta").
 3. Programy umieszczone na Portalu działają bez licencji w trybie demonstracyjnym, ograniczonym jedynie informacjami o pracy w tym trybie, stosownym nadrukiem na wydrukach. W interesie Klienta jest więc wcześniejsze, nie ograniczone w czasie, zapoznanie się z programem, jego funkcjonalnością i spełnieniem jego wymogów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdyż oprogramowanie zarejestrowane na dane Klienta końcowego jest z nim powiązane i ze względu na charakter Towaru nie podlega zwrotowi.
 5. Reklamacje należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres zamowienia @ bcsopot . com . pl lub faksem na numer 58 550 68 73.

§6. Dane osobowe

 1. Firma "bc" nie przechowuje danych osobowych, jedynie dane firmy niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży Faktury (vat) oraz adres elektroniczny do korespondencji i niezbędną dla wygenerowania Klucza Licencyjnego wersję programu.

§7. Prawa autorskie

 1. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich - w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz.83 z późniejszymi zmianami) - do oprogramowania komputerowego do którego uzyskał Klucz licencyjny.
 2. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nabywa wyłącznie Klucz licencyjny na podstawie którego może użytkować dane oprogramowanie komputerowe na warunkach określonych przez producenta, bez prawa do udzielania sublicencji.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze warunki oraz podane na stronie sklepu internetowego oraz cennik obowiązują od daty opublikowania ich na stronie: www.bcsopot.com.pl i mogą być zmieniane lub uchylane w całości, a także w części.
 2. Umowy zawarte na warunkach obowiązujących przed zmianą lub uchyleniem warunków są realizowane według zasad obowiązujących w czasie zawierania tych umów.
 3. Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym za formę pisemną uznawane są również uzgodnienia przekazywane w drodze indywidualnych wiadomości e-mail lub faksem.
 4. W razie zaistnienia sporu w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów, strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego rozwiązania sporu. W przypadku niemożności ugodowego załatwienia sporu firma "bc" proponuje właściwość Sądu w Sopot.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Poprzednia strona, Drukuj regulamin
Sopot, dnia 25 grudnia 2014 -- koniec --

Upna początek